Europese Logistieke Vervoerders coöperatie

ELV
Boterdiep 46
3077 AW Rotterdam
Nederland
+31 10 31 39 944
ELV France SARL
10, rue Michel Servet
FR 59000 LILLE
Frankrijk
+31 10 31 39 944
Schepen
ISATIS

ISATIS

Meer >
Tracking & Tracing
Schip: Code:
Leden info
Gebruikersnaam: Code:
MEDIA
Instagram
Twitter
Facebook
Youtube
AVIS
FR/2021/07083
modifiant l'avis FR/2021/06978
Seine à l'amont de Paris
FR/2021/07081
Arrets de navigation
Rhone [...]
FR/2021/07080
Arrets de navigation
Canal du Nord
FR/2021/07076
Arrets de navigation
Canal du Rhône au Rhin, branche Sud
FR/2021/07068
Arrets de navigation
Canal du Centre
FR/2021/07067
modifiant l'avis FR/2021/07065
Lys

Wist u dat

2012

 • De wist-u-datjes op deze site voortaan vervangen worden door Tweets? Deze pagina blijft voorlopig nog als nieuwsarchief te raadplegen.
 • De Franse TICPE (taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques) op gasolie dit jaar van 56,60 euro naar 72 euro per ton stijgt? Voor de binnenvaart is dit goed nieuws, omdat deze modaliteit sinds vorig jaar is vrijgesteld van deze energiebelasting, in tegenstelling tot het wegvervoer.
 • De zee- en binnenhavens van Le Havre, Rouen en Parijs een economisch samenwerkingsverband aangegaan zijn? De drie Seinehavens werkten al sinds 2009 samen op promotiegebied. 'HAROPA' is nu het grootste havencomplex van Frankrijk en, met in totaal 127 miljoen ton overslag (in 2010), de op drie na grootste haven van Noord-Europa. Behalve de belangrijkste Franse export- en containerhaven, en de voornaamste Europese graanexport- en wijnhaven, zou Haropa ook de grootste binnenhaven van Europa zijn. De Seine-as heeft met de regio Parijs niet alleen een enorm achterland, maar vormt zelf ook een van de voornaamste industriegebieden van Frankrijk
 • De Franse senaat afgelopen week unaniem een nieuw wetsvoorstel tot hervorming van Voies Navigables de France (VNF) goedgekeurd heeft? Het is nu zo goed als zeker dat alle 4500 sluiswachters en andere vaarwegmedewerkers, die tot nu toe rechtstreeks onder het Ministerie vielen, per 1 januari 2013 in dienst komen van een 'vernieuwd' VNF. Anders dan in het oorspronkelijke hervormingsplan voorzien was, krijgt VNF de Franse vaarwegen niet in eigendom van de Staat. Doel van de hervorming is het gewicht en de rol van VNF te versterken om de modal shift doelstellingen van de Grenelle-milieuwet te kunnen halen én de concurrentiekracht van de Franse binnenvaartsector te versterken, 'met name ten opzichte van de Noord-Europese landen'. Daartoe wil de Franse overheid ook een nieuwe binnenvaartbelangenorganisatie opzetten.

2011

 • Nathalie Kosciusko-Morizet, de Franse Minister van Infrastructuur en Milieu, eind november de eerste nieuwe plataan langs het canal du Midi heeft geplant? De 42.000 platanen langs dit historische Zuid-Franse kanaal worden bedreigd door een zeer besmettelijke schimmelziekte en moeten mogelijk allemaal gerooid worden. De kosten van het verwijderen van de oude bomen en het herplanten, met een nieuwe, resistente platanensoort en andere boomsoorten, worden op minstens 200 miljoen euro geschat. De Franse regering, eigenaar van het kanaal, wil een derde van dit bedrag voor haar rekening nemen, een derde moet van de betrokken regio's komen en het resterende bedrag van bedrijven en particulieren. De vorm daarvan staat nog niet vast. Het zou een vereniging kunnen worden, maar bijvoorbeeld ook een C02-compensatieregeling. De in de 19e eeuw geplante platanenrijen zijn niet alleen beeldbepalend voor het canal du Midi, maar dienen ook om de oevers te verstevigen en verdamping tegen te gaan. Het verdwijnen van de oude platanen betekent ook een bedreiging voor de Werelderfgoedstatus van het beroemdste Franse kanaal, en daarmee voor het toerisme.
 • In het Zuid-Franse Arles een binnenvaartschip uit de eerste eeuw is geborgen? Het bijna 31 meter lange en 3 meter brede vaartuig moet in 2013 het 'hart' gaan vormen van een nieuwe vleugel van het oudheidkundig museum in Arles. Die wordt helemaal gewijd aan de scheepvaart- en havenactiviteiten op en aan de Rhône in de Gallo-Romeinse periode.
 • Begin september 351 Franse schepen uitgerust waren met een AIS-transponder? VNF hoopt dat eind 2013 alle 1350 Franse binnenvaartschepen voorzien zijn van AIS. VNF subsidieert de aanschaf en installatie van een AIS-transponder voor 100%, met een maximum van 2100 euro per schip. Via de website htttp://ais.vnf.fr kunnen schippers andere schepen in de door de VNF-walstations gedekte gebieden volgen op een Ecdis-kaart. Dit systeem is momenteel al operationeel in het Seinebekken en in het Noorden. Eind dit jaar moet het ook werken in de regio Nord-Est en volgend jaar in het Rhône-Saônebekken.
 • VNF begin volgend jaar start met de verlenging van sluis Couzon op de Saône? Om deze sluis, die nu 184,5 meter is, geschikt te maken voor koppelverbanden van 190 meter, wordt de kolk aan de benedenzijde verlengd, zodat hij 195 meter lang wordt. Daarnaast wil VNF aan de benedenzijde een remmingwerk aanbrengen om de invaart te vergemakkelijken. Ook zullen er, naar aanleiding van overleg met de vaarweggebruikers, twee wachtplaatsen aangelegd worden van 225 meter lengte, een boven de sluis aan de linkeroever en een beneden de sluis aan de rechteroever. In verband met de werkzaamheden zal de doorvaart tweemaal tien dagen gestremd worden. Om de overlast voor de scheepvaart zoveel mogelijk te beperken vallen deze stremmingen samen met de jaarlijkse onderhoudsstremmingen (chômages) op de Saône, in maart 2012 (11 tot en met 22 maart) en maart 2013. In april 2013 moeten de werkzaamheden gereed zijn.
 • Frankrijk nieuwe spitsen wil gaan bouwen? Het project is onderdeel van het nieuwe moderniseringsplan (2013 -2017) voor de binnenvaart. 35 procent van het budget van dit plan is bestemd voor de subsidiëring van nieuwbouw, 30 procent voor het starten en ontwikkelen van binnenvaartondernemingen (aankoop van grotere of jongere schepen), 25 procent voor het verbeteren van de technische kenmerken en milieueigenschappen van schepen en 10 procent voor innovatie. Hoe groot het subsidiebudget precies zal zijn is nog niet bekend, maar het zal in ieder geval meer zijn dan de 16,5 miljoen van het subsidieplan 2008-2012. Het zou zowel gaan om nieuwe 'traditionele' spitsen (met woning) als om (gemotoriseerde) bakjes. Volgens Franse schippers gaat het om 30 tot 40 casco's, die waarschijnlijk in Oost-Europa gebouwd zullen worden.
 • Nathalie Kosciusko-Morizet, de Franse Minister van Transport, een wetsvoorstel ingediend heeft om VNF met ingang van 1 januari 2013 om te vormen tot een Agence Nationale des Voies Navigables? Hierin worden de 400 VNF-personeelsleden en de 4500 sluis- en onderhoudsmedewerkers, die tot nu toe direct onder het Ministerie vielen, samengevoegd.
 • Een viertal spitsen sinds begin dit jaar in lijndienst vaart tussen Dompierre-sur-Besbre aan het canal latéral à la Loire en Mulhouse, aan het canal du Rhône au Rhin? In Dompierre laden ze bij de gieterij van Sept-Fons auto-onderdelen voor de PSA Peugeot-Citroënfabriek in Mulhouse en daarvandaan brengen ze weer oud ijzer naar Dompierre. PSA heeft voor vervoer over water gekozen omdat dit milieuvriendelijker is én omdat door de transportduur geen opslag meer nodig is. Gegoten onderdelen, zoals remschijven, moeten tussen gieten en verwerken namelijk tien dagen 'rusten', en dat is precies de tijd die een spits nodig heeft voor dit traject van 440 kilometer en 189 sluizen.
 • VNF vaarweggebruikers op een aantal plaatsen gratis toegang tot RIS-sites wil gaan bieden? In juli zullen de sluizen van Quesnoy, Grand Carré en Don en hun wachtplaatsen van WiFi voorzien worden. Hiermee kunnen schippers in ieder geval de site(s) van VNF en mogelijk ook andere websites met nautische informatie raadplegen. Het project wordt mede gefinancierd door de EU.
 • De Franse vaarwegbeheerder VNF op 30 juni een conferentie over 'intelligente vaarwegen' ofwel river information services organiseert? Aan bod komen onder meer AIS, bediening op afstand en automatisering van sluizen, routeplanning en het Platina-project. VNF is bezig een verkeersmanagementsysteem op te zetten op basis van AIS. In het noorden van Frankrijk en langs de beneden-Seine staan respectivelijk drie en zeven basisstations, die de AIS-gegevens van passerende schepen oppikken en naar een centrale server sturen.
 • Drie Franse spitsen afgelopen week aan een bijzonder transport begonnen zijn, het vervoer van levende bomen van Melun (Seine) naar Lyon (Saône)? Opdrachtgever van dit letterlijk en figuurlijk 'groene' transport is VNF. VNF wil hiermee in het kader van haar twintigjarig bestaan de aandacht vestigen op de milieuvriendelijkheid en mogelijkheden van vervoer over water, ook op kleinschalige vaarwegen.
 • Binnenkort de nieuwe, automatische stuw van Venette in gebruik wordt genomen? De stuwen van Venette en Boran vormen het sluitstuk van een grootschalig opknapprogramma van de Oise, dat in 2004 van start is gegaan. Het 100 miljoen euro kostende programma had een tweeledig doel: het voorkomen van overstromingen en het verbeteren van de bevaarbaarheid van de rivier, met het oog op Seine-Nord. Hiertoe zijn op de 100 kilometer die het nieuwe kanaal van de Seine scheiden zeven nieuwe stuwen gebouwd en 14 sluiskolken gerenoveerd.
 • Deze zomer de herstelwerkzaamheden aan het Embranchement de Nancy beginnen? In 2012 moet deze verbinding tussen het canal des Vosges en het canal de la Marne au Rhin Est weer open gaan voor de scheepvaart. Het 10 kilometer lange en 18 sluizen tellende verbindingskanaal is sinds mei 2008 gesloten.
 • Vier bedrijven hebben zich kandidaat hebben gesteld voor de financiering, ontwikkeling, bouw, exploitatie en het onderhoud van 29 nieuwe, automatische stuwen en bijbehorende voorzieningen op de Maas en Aisne? Het gaat om NGE, SPIE Batignolles, Vinci Concessions en Bouygues Travaux Publics. Vinci en Bouygues zijn ook in de race voor de ontwikkeling en exploitatie van de nieuwe Seine-Nordverbinding.
 • Van 29 tot en met 31 maart in Parijs weer de internationale transport- en logistiekbeurs SITL plaats heeft? Voor meer informatie zie www.sitl.eu.
 • Schippers die in maart via de Centrekanalen van of naar het Rhône-Saônebekken moeten varen, omdat alle andere verbindingen gestremd zijn, een omvaarvergoeding kunnen aanvragen bij de Direction du Développement van VNF? Verlenging van de vaaruren, zoals op de Maas, is hier volgens de afdeling onderhoud en exploitatie van VNF niet mogelijk door gebrek aan personeel. Ook schepen die geblokkeerd hebben gelegen voor de brug van Blaringhem kunnen en vergoeding aanvragen.
 • De Franse Schippersorganisatie CNBA dit jaar haar 25-jarig bestaan viert? 'Les artisans bateliers au cœur du transport fluvial' beschrijft de geschiedenis en verworvenheden van de jubilerende Franse schipperbond. Het boek is geschreven door de Bernard Le Sueur, historicus en medewerker van het scheepvaartmuseum in Conflans, die al meerdere publicaties over de Franse binnenvaart op zijn naam heeft staan. Het rijk geïllustreerde 'Les artisans bateliers...' telt 206 pagina's, kost 20 euro en is te koop via www.librairiefluvial.com
 • De PHEN (Plus Hautes Eaux Navigables) borden ook op de (grootschalige) Saône vervallen zijn? Het onderste merk op de nieuwe hoogwatermarkeringen betekent 'waakzaamheid'. Als het waterpeil het tweede merk bereikt geldt een vaarverbod voor jachten en passagiersschepen met passagiers aan boord (RNPC). Het derde merk dient enkel om de bedrijfsvaart, waarvoor geen hoogwaterbeperkingen gelden, te informeren dat het tweede merk onder water staat.
 • Het vervoer over water in Frankrijk in 2010 met bijna negen procent in tonkilometers toegenomen is? Volgens VNF is zo'n recordgroei de laatste dertig jaar niet meer voorgekomen. In totaal is vorig jaar 72,7 miljoen ton (+7%) over de Franse binnenwateren vervoerd, goed voor 9,5 miljard tonkilometer (+8,8%). Dat is wel inclusief de transit-rijnvaart (8,8 miljoen ton, +3,9%) en het aandeel van de kustvaart (3,5 miljoen ton, +2,4%). De binnenvaart op zich vervoerde 60,4 miljoen ton (+7,7%) en was daarmee goed voor ruim acht miljoen tonkilometer (+8,6%). De groei is met name te danken aan de toegenomen import (+28,9 % in tonnen).
 • Voies Navigables de France (VNF) dit jaar haar 20-jarig bestaan viert? Ter gelegenheid hiervan heeft de Franse vaarwegbeheerder een eigen Facebook-pagina geopend. Ook zullen er op 20 locaties festiviteiten plaats hebben.
 • De TIPP op gasolie per 1 januari 2011 is 'afgeschaft' in Frankrijk? Het is de bedoeling dat de bedrijfsvaart deze accijns (€ 56,60 per ton) terug moet kunnen gaan vragen bij de Franse douane. De ecocard en bijbehorende heffing (€ 7,50 per ton) gelden alleen op de Rijn en Moezel. De verplichting tot het gebruik van zwavelarme gasolie gaat in Frankrijk per 1 mei in.

2010

 • Het Franse liggeldtarief met inang van 18 oktober gewijzigd is? Het nieuwe liggeld bedraagt voor gemotoriseerde schepen kleiner dan of gelijk aan 499 ton 184 euro per dag gedurende de eerste drie dagen en vervolgens 205 euro per dag. Voor niet-gemotoriseerde schepen in deze tonnageklasse is dat respectievelijk 147 en 161 euro. Voor schepen van 500 tot en met 1099 ton is het liggeld voortaan 272 euro per dag voor motorschepen en 236 euro voor bakken. Motorschepen van 1100 ton en groter mogen voortaan 378 euro per dag rekenen en ongemotoriseerde vaartuigen 289 euro.
 • Op www.vnf.fr sinds kort een online routeplanner staat? Via de link 'calcul d'itinéraire fluvial' kunnen bezoekers die in het bezit zijn van een snelle internetverbinding de kortste of snelste route tussen twee plaatsen of kunstwerken uitrekenen en het aantal te passeren sluizen. De applicatie kan ook rekening houden met afmetingen, bedieningstijden en (de op dat moment geldende) scheepvaartberichten.
 • Op 30 november en 1 december 'Barge to Business' plaats heeft, een internationale zakenconferentie om verladers en binnenvaartbedrijven met elkaar in contact te brengen? www.bargetobusiness.eu
 • Voor het eerst in bijna dertig jaar weer een schip gelost heeft in het Canal de Bourgogne boven Dijon? De spits Westropa van de familie Kranenburg heeft 185 ton damwand van Mertert naar Saint-Victor sur Ouche gebracht. Dat ligt 47 sluizen het kanaal in vanaf de Saônezijde. Volgens een plaatselijke medewerker van VNF was daar sinds 1981 geen vrachtschip meer geweest.
 • Op de Rhône een nieuw hoogwaterreglement is ingevoerd? De traditionele PHEN (Plus Hautes Eaux Navigables) bepalingen zijn met ingang van 7 juli vervangen door nieuwe beperkingen voor de scheepvaart met hoog water, RNPC genaamd (Restrictions de la Navigation en Période de Crue). Hiertoe is de Rhône verdeeld in zes zones. Voor iedere zone is een 'hoogwaterdrempel' vastgesteld, die ingaat bij een bepaalde afvoer. Het ingaan van de RNPC wordt bekend gemaakt door middel van borden op de sluizen, via de scheepvaartberichten en op www.inforhone.fr
 • Op de Rhône boven Lyon twee nieuwe sluizen in gebruik zijn genomen, bij Belley en Chautagne? Hierdoor is de Boven-Rhône nu (weer) bevaarbaar van Seyssel tot Brégnier-Cordon, een afstand van 57 kilometer. Via het Canal de Savières is bovendien het Lac du Bourget te bereiken. In een volgende fase moet de Rhône ook tussen Bregnier-Cordon en Lyon bevaarbaar gemaakt worden. Beide semi-automatische (tweetraps)sluizen overbruggen een hoogteverschil van zo'n zeventien meter, ontstaan door de aanleg van waterkrachtcentrales. De sluizen zijn van spitsenmaten (40 bij 5,25 meter).
 • De haven van Arles aan de Rhône wil gaan uitbreiden? Het is de bedoeling dat de noordelijke kade met honderd meter verlengd wordt, zodat er in de toekomst vier coasters en/of binnenvaartschepen tegelijk geladen of gelost kunnen worden. Momenteel wordt in Arles veel kunstmest, cement, hout, turf en rijst overgeslagen. Vorig jaar is de overslag in de Zuid-Franse haven met 25 procent toegenomen, tot 480.000 ton.
 • VNF begin volgend jaar met de bouw van een nieuwe stuw in Villeneuve-sur-Yonne start? De 19e eeuwse 'schotten-stuw' verkeert in slechte staat. In het kader van het plancontract 2007-2013 van de Franse staat en de Regionale overheid wordt ook de stuw van Saint-Bond gerenoveerd. Begin dit jaar is net boven deze stuw, in Gron, een grote nieuwe silo in gebruik genomen. Het is de bedoeling dat aan de kade van Gron ook containers overgeslagen gaan worden. Daartoe zal de vaargeul in de 'Dérivation de Courlon' verbreed worden. Eind vorig jaar heeft VNF hier al nieuwe overnachtingspalen geplaatst, en de sluizen van Saint-Bond, Villeperrot en Vinneuf opgeknapt. In totaal is 3,9 miljoen euro uitgetrokken om de bevaarbaarheid van de Yonne te verbeteren. Jaarlijks wordt zo'n 1,15 miljoen ton lading over de Yonne verscheept, hoofdzakelijk bouwmaterialen en landbouwproducten.
 • Een houtvesterscoöperatie in het Franse departement Gers de binnenvaart heeft ontdekt? Als gevolg van een zware storm zaten de houtproducenten met een grote partij eiken waarvoor in de directe omgeving geen afzetmarkt was. Uiteindelijk werd een klant in Oost-Frankrijk gevonden. De stammen zijn per vrachtauto naar Sète (Frontignan) vervoerd en gaan daarvandaan per spits de Rhône en Saône op. Volgens de coöperatie tien tot vijftien euro per ton goedkoper dan over de weg én milieuvriendelijker.
 • De Franse hogere binnenvaart- en logistiekopleiding ISNI (Institut Supérieur de la Navigation Intérieure) in september een nieuwe vestiging opent in Chalon-sur-Saône? De tweejarige vervolgopleiding richt zich zowel op studenten als op ouderen die een binnenvaartonderneming willen leiden of werkzaam (willen) zijn in de logistiek, op bevrachtingskantoren, bij rederijen enzovoort. Doel is bevordering van het vervoer over water.
 • Het Canal de St-Quentin dit jaar zijn 200-jarig bestaan viert? Van eind april tot eind september staan langs het hele kanaal exposities, rondleidingen, lezingen, concerten, rondvaarten en andere activiteiten op het programma. Het Canal de St-Quentin werd op 28 april 1810 door Napoleon persoonlijk met veel vertoon geopend. De geschiedenis van deze eerste Seine-Scheldeverbinding begint echter al eerder. In de eerste helft van de 18e eeuw begon de Markies van Crozat met de aanleg van een kanaal van de (bevaarbare) Oise bij Chauny, via de Somme bij Saint-Simon naar Saint-Quentin. Deze verbinding staat bekend als het Canal Crozat of Canal de Picardie.
 • FluvioFeeder, een dochteronderneming van de Franse zeerederij Marfret, twee nieuwe, kleine binnenvaartschepen van Marne-maten (45 bij 7,4 meter) in de vaart brengt? De 460-tonners kunnen acht containers van veertig voet en vier containers van twintig voet meenemen, in totaal dus 20 TEU. Marfret heeft bewust gekozen voor 'traditionele' motorvrachtschepen in plaats van kleine duwcombinaties. 'Deze optie biedt een beter, harmonieus geheel en behoudt tegelijkertijd belangrijke kwaliteiten: een fatsoenlijke en relatief grote woning achter en voorop een verblijf voor een stagiair.'
 • Waterways Forward een nieuw Europees programma is voor de ontwikkeling van kleine vaarwegen en hun omgeving? Hoofddoel is het beheer van deze vaarwegen én de omliggende gebieden in economisch, ecologisch en sociaal opzicht te verbeteren door een geïntegreerde, duurzame en op samenwerking gebaseerde benadering. Daarbij staat de multifunctionele rol van deze waterwegen centraal: transport, toerisme, water- en oeverrecreatie, erfgoed, watermanagement,...
 • Het Canal de la Sambre à l'Oise in 2013 weer opengesteld zou kunnen worden? De Noord-Franse vaarweg is al sinds maart 2006 gestremd, doordat een aquaduct bij Vadencourt op instorten staat. Ook het aquaduct van Macquigny verkeert in slechte staat. De langdurige sluiting van deze in 2005 als secundaire vaarweg geklasseerde verbinding tussen Frankrijk en België leidde afgelopen jaren tot veel protest, zowel bij vaarweggebruikers als omwonenden. De herstelwerkzaamheden aan de twee aquaducten, die op acht miljoen euro zijn beraamd, worden voor vijftig procent gefinancierd door VNF en de Franse Staat, en voor vijftig procent door het departement Aisne en de regio Nord - Pas-de-Calais. Het voornaamste doel is momenteel een heropening voor de watersport, maar locale beleidsmakers zien ook nieuwe kansen voor het het vervoer over water. Aangezien de vaarweg de laatste jaren hard achteruit gegaan is, zullen daarvoor wel de nodige bagger- en oeverherstelwerkzaamheden moeten plaats hebben.
 • De markante stuw van Chatou op de Seine plaats moet maken voor een modernere versie? Het uit 1932 daterende kunstwerk verkeert in slechte staat en is moeilijk te bedienen. De nieuwe stuw wordt slechts half zo hoog, waardoor hij beter opgaat in de omgeving. Hij krijgt drie openingen, van 30,5 meter breed, waarvan er twee als doorvaartopening dienen met hoog water. De bouw van de nieuwe stuw, met vistrap, kost 55 miljoen euro en moet eind 2012 klaar zijn. Een pijler van de huidige stuw, die in 2013 afgebroken wordt, blijft behouden als erfgoed.
 • Het vervoer over water in Frankrijk ondanks de crisis in 2009 slechts met met 1,7 procent verminderde? Die daling komt vooral voor rekening van het internationaal vervoer, dat met 14,3 procent afnam. Het binnenlands vervoer steeg daarentegen met 6,8 procent. Vooral het container- en graanvervoer deed het goed.
 • Schippers die schade ondervinden van onderhoudsstremmingen die langer dan vijf weken duren, maar korter dan tien weken, voortaan een vergoeding kunnen aanvragen bij VNF? Deze regeling geldt echter alleen op vaarwegen van categorie 1A en 1B (> 650 ton) en voor schepen waarvan de afmetingen maximaal gelijk zijn aan die van de gestremde kunstwerken. Bovendien moeten de schippers het betreffende kunstwerk of pand minstens twintig maal per jaar gepasseerd zijn gedurende twee opeenvolgende jaren, waarbij het stremmingsjaar als referentie geldt. Ook mogen ze geen vervangende transporten gedaan hebben, of moeten ze die, in dagen of in omzet, van het berekende omzetverlies aftrekken. De vergoeding kan bestaan uit een bedrag per dag op basis van het groot tonnage of een reële compensatie van het omzetverlies op basis van boekhoudkundig bewijs. De vergoeding wordt berekend over het aantal dagen dat de stremming de referentieperiode van vijf weken heeft overschreden.
 • Sluis Berry au Bac in september-oktober 2010 weer vijf weken dichtgaat voor herstelwerkzaamheden? En in augustus-september 2011 zal de grote sluis van Bellerive op het canal latéral à l'Oise vijf weken gestremd worden. Dat blijkt uit een voorlopig overzicht van de door VNF geplande onderhoudsstremmingen. Met ingang van 1 januari 2012 worden deze 'chômages' per kalenderjaar gepubliceerd, in plaats van voor de periode april tot en met maart, zoals tot nu toe het geval was.

2009

 • Het Franse toerbeurtsysteem CIS (Cale Info Service) zijn deuren heeft moeten sluiten ? Cale Info Service was de 'bedrijfspoot' van schippersvereniging CATF (Coordination associative des transporteurs fluviaux). De CATF werd in 1997 opgericht om, na de sluiting van de Franse schippersbeurzen  per 1 januari 2000, een vrijwillige toerbeurt in stand te houden.
 • De Franse vloot in 2008 uit 1372 schepen bestond? Daarvan zijn 540 schepen kleiner dan 400 ton (-4,4%), 529 schepen van 400 tot 1000 ton (-0,6%) en 303 vaartuigen groter dan 1000 ton (+13,5 %). De totale laadcapaciteit van de Franse vloot bedroeg 1,14 miljoen ton, dat is 5,8 procent meer dan in 2007. In 2008 heeft de Franse vloot 29,7 miljoen ton lading vervoerd, goed voor 4,86 miljard tonkilometer. Momenteel zijn er 1094 Franse binnenvaartondernemingen, voor het merendeel particulieren. Binnen nu en drie jaar is er behoefte aan 200 nieuwe binnenvaartondernemers.
 • VNF met twee grote verladers een samenwerkingsovereenkomst heeft afgesloten om meer over water te vervoeren? Met cementbedrijf Cemex en Rhônebeheerder CNR tekende VNF een accoord om het vervoer van bouwmaterialen over de Rhône te bevorderen. Met graanhandelaar Soufflet werd een soortgelijke overeenkomst opgemaakt om het aandeel van de binnenvaart te vergroten. Soufflet belooft de komende vijf jaar 25 procent meer over water te gaan vervoeren om zo op gemiddeld 1,5 miljoen ton per jaar uit te komen. In beide gevallen is het voornaamste streven de uitstoot van broeikasgassen te beperken.
 • Bourgogne het beheer van het canal du Centre, canal de Bourgogne en canal du Nivernais overneemt van VNF? De regio doet dat bij wijze van experiment, voor een periode van drie jaar, met ingang van 1 januari 2010. De overname kost zo'n tien miljoen euro per jaar. De onderhandelingen verliepen dan ook moeizaam. De regio zal nu door de staat gecompenseerd worden in de vorm van subsidies en personeel.
 • De Rhônesluizen per 1 oktober 2009 nieuwe marifoonkanalen hebben? Sluis Avignon en Bourg-lès-Valence zijn sinds april bij wijze van experiment op afstand bediend. Vaarwegebruikers worden hier geacht per marifoon te melden dat ze vast liggen in de sluis, zodat het schutproces in werking gezet kan worden. De sluizen zijn ook telefonisch bereikbaar. De nieuwe kanalen en telefoonnummers staan op www.inforhone.fr
 • Naar aanleiding van het succes van 'VNF Meetings', afgelopen jaar in Parijs, VNF op 8 en 9 december 2009 in Colmar 'VNF Intermodal Meetings' organiseert? De formule zal hetzelfde zijn als in Parijs: verladers, bevrachters en vervoerders kunnen zich aanmelden en vervolgens aangeven met welke andere deelnemers zij een persoonlijk gesprek willen voeren. Die ander kan dat bevestigen of weigeren. Daarnaast is er een conferentie- en discussieprogramma. Dit jaar doen ook de spoorwegen mee, en ligt de nadruk op Noord-Oost Frankrijk. Meer informatie op www.vnf.fr
 • VNF een 'ecocalculator' gelanceerd heeft? Via www.vnf.fr/eve kunnen verladers in één oogopslag de milieuvoordelen van vervoer over water zien. Daarbij wordt niet alleen rekening gehouden met gasolieverbruik, maar ook met externe kosten als luchtvervuiling, geluidsoverlast, filevorming en ongelukken. Naast de afstand van het transport, over de weg en over water, al dan niet met voor- en natransport en al of niet geheel door stedelijk gebied, kunnen ook het soort goederen (bijvoorbeeld bulk, containers, big bags, ro-ro of vloeibare lading), het betreffende vaarbekken (bijvoorbeeld Seine, Rhône, Rijn, meerdere bekkens) en scheepstype (spits, rijnschip van 2500 ton, duwstel) ingevoerd worden.
 • De Franse tekenaar en kanalenkenner Charles Berg een CD-Rom heeft uitgebracht over alle bestaande en historische Franse binnenvaartscheepstypes, in totaal 135? Op de CD, die een uitgebreidere versie bevat van de informatie op de website 'Histoire et patrimoine des rivières et canaux' (zie http://projetbabel.org/fluvial/index.htm) staan de schepen alfabetisch, geografisch en naar gebruik geklasseerd. De CD-rom 'Bateaux des Rivières et des Canaux de France kost 15 euro en is per email te bestellen via hiparica@wanadoo.fr
 • VNF een 'river information service' wil opzetten voor de Saône tussen Lyon en Saint-Jean de Losne? In navolging van, en ter aansluiting op, www.inforhone.fr wil VNF onder meer informatie over waterstanden, doorvaarthoogtes en scheepvaartbewegingen gaan verzamelen en publiceren voor de vaarweggebruikers. Hiertoe worden op kritische locaties geautomatiseerde meetpunten en doorvaarthoogteschalen aangebracht, waarvan de gegevens ook via een website en een antwoordapparaat te raadplegen zijn. Ook de scheepvaartberichten moeten toegankelijker worden.
 • Franse vrachtwagens die goederen vervoeren die bestemd zijn voor overslag in of afkomstig uit een binnenvaartschip voortaan zwaarder beladen mogen worden? Hun maximaal toegestane totaalgewicht mag nu, onder bepaalde voorwaarden, 44 ton bedragen in plaats van veertig. De afstand vanaf de laadplek mag maximaal honderd kilometer zijn. Per regio wordt vastgelegd voor welke binnenhavens of kades deze maatregel, bedoeld om de modal shift te bevorderen, geldt. Deze regeling was al eerder van toepassing op vervoer van en naar zeehavens. Overigens wil Frankrijk volgend jaar ook 'mega-trucks' gaan toestaan, van 25,25 meter in plaats van 18,75 meter lang. Tegenstanders vinden die maatregel in strijd met de 'Grenelle'-doelstellingen om meer vervoer over water en spoor te laten verlopen.
 • Frankrijk een borgstellingsfonds heeft opgezet voor beginnende binnenvaartondernemers, 'Fluvial Initiative' genaamd? Voor de komende drie jaar is een bedrag van 4,5 miljoen euro uitgetrokken. Starters kunnen een renteloze lening van tien tot negentig duizend euro krijgen, met een looptijd van vijf jaar. Die kan weer als eigen vermogen dienen om het afsluiten van een hypotheek bij een bank te vereenvoudigen. De starters worden ook nog twee jaar zakelijk begeleid. De regeling geldt voor projecten van maximaal drie miljoen euro. Het fonds is een initiatief van de organisatie 'Entreprendre pour le Fluvial', die in 2007 is opgericht door de Franse binnenvaartsector om instroom te bevorderen en de vloot te vernieuwen. Startende binnenvaartondernemers, en schippers die willen vernieuwen, kunnen daarnaast hun ondernemingsplan van een kwaliteitslabel laten voorzien door Entreprendre pour le Fluvial, om gemakkelijker een hypotheek af te sluiten. www.entreprendre-fluvial.com
 • Slechts twee kandidaten zich hebben aangemeld voor de ontwikkeling, bouw, exploitatie en het onderhoud van de nieuwe Seine-Nordverbinding? Het gaat om Bouygues en Vinci. VNF gaat nu beide dossiers bestuderen en vervolgens, waarschijnlijk dit najaar, met de bouwconsortia in oonderhandeling. Het ontwerp van het 1300 meter lange en 24 meter hoge aquaduct over de Somme gaat waarschijnlijk een belangrijke rol spelen bij de keuze van VNF voor een van de twee kandidaten. De werkzaamheden voor het 106 kilometer lange kanaal moeten in 2011 van start gaan en in 2015 gereed zijn. De aanlegkosten zijn op 4,2 miljard euro beraamd, waarvan de private partner de helft zal moeten inbrengen. De Franse Staat en de regionale overheden betalen elk 900 miljoen, Europa draagt 300 miljoen bij.
 • Het vervoer over water in Frankrijk in 2008 met een half procent in tonkilometers en met 2,6 procent in volume afgenomen is? Deze daling komt voor conto van het vierde kwartaal, waarin de gevolgen van de crisis merkbaar worden. Tot eind september registreerde de binnenvaart namelijk nog een toename van een procent in tonkilometers, meldt VNF. Het vervoer over water presteert al met al nog wel beter dan de weg en het spoor, die volgens voorlopige gegevens een daling van respectievelijk 5,1 en 4,7 procent moesten incasseren. In totaal werd in Frankrijk vorig jaar 7,5 miljard tonkilometer en 60,2 miljoen ton per schip vervoerd. Het vervoer van landbouwproducten was in 2008 de sterkste groeier: dit steeg met 8,7 procent naar 1,97 miljard tonkilometer.
 • Het Canal du Nord van 6 april tot en met 3 mei 2009 dichtgaat en de grote kolk van Janville op het Canal latéral à l'Oise zelfs van 6 april tot en met 24 mei? Hierdoor moeten spitsen, die nog via het Canal de Saint-Quentin en de kleine sluis van Janville kunnen varen, in verband met de beperktere diepgang lading achterlaten. Alles wat groter is kan in deze periode helemaal niet van het Schelde- naar het Seinebekken, en omgekeerd. En alle laad- en losplaatsen langs het Canal du Nord zijn dus ook een maand onbereikbaar.
 • Frankrijk de komende twee jaar 120 miljoen euro extra in de vaarwegen gaat investeren in het kader van het herstelplan voor de economie? Hiervan gaat twintig miljoen naar de voorbereiding van de nieuwe Seine-Nordverbinding. De overige honderd miljoen gaat naar het bestaande vaarwegennet, met nadruk op de hoofdvaarwegen. Zo krijgt Nord - Pas de Calais 9,2 miljoen voor schaalvergroting en oeverversteving op de Duinkerken-Scheldeverbinding. 13,5 miljoen gaat naar de vervanging van de stuwen van Boran en Venette op de Oise. Voor de bouw van een nieuwe stuw met vistrap bij Chatou op de Seine is 14,5 miljoen euro uitgetrokken. Bij Notre Dame de la Garenne, waar de sluizen in slechte staat verkeren, is een miljoen euro bestemd voor een vistrap. De Moezel krijgt een injectie van 16,3 miljoen euro, voor de beveiliging van stuwen, verlichting en restauratie van sluisdeuren. Voor de beveiliging, schaalvergroting en ontwikkeling van de scheepvaart op het Canal du Rhône à Sète is 4,4 miljoen uitgetrokken. Twee miljoen euro is bestemd voor de vernieuwing van de stuwen van Gray, Apremont en Auxonne op de Petite-Saône. Het Canal des Vosges, Canal de la Marne au Rhin, Canal des Ardennes, de Aisne en de Marne krijgen samen 3,4 miljoen voor oeverbescherming. Voor versteving van de oevers bij Pagny, op de grootschalige Saône, is 2,3 miljoen uitgetrokken. Verder gaat in deze regio's nog eens 3,8 miljoen naar de beveiliging van dijken en spaarbekkens. Daarnaast is 61,5 miljoen bestemd voor algemene 'ingrepen op het hoofdvaarwegennet' en 22,2 miljoen voor 'de beveiliging van tunnels'. Voor de veiligheid van de vaarweggebruikers is zeven miljoen uitgetrokken, onder meer voor trappen in sluismuren en voor ligplaatsen. Eenzelfde bedrag is bestemd voor de aankoop van voer- en vaartuigen door VNF. 7,6 miljoen gaat naar de automatisering van sluizen en 2,5 miljoen naar de publiek-private financiering van micro-waterkrachtcentrales en stuwen op de Maas en Aisne. Twintig miljoen is gereserveerd voor 'overige ingrepen'.  
 • De Franse scheepvaartberichten voortaan ook 'in kaart' op www.vnf.fr staan? In de rubriek 'avis à la batellerie' - 'cartographie des avis' kunnen bezoekers nu aanvinken welke berichten ze op een kaart van de Franse vaarwegen in beeld gebracht willen zien. Gestremde vaarwegen of delen daarvan worden met rood aangegeven, beperkingen met oranje, informatieve berichten met groen en overige incidenten met geel. Daarbij kan nog gekozen worden voor enkel actuele stremmingen of voor actuele én toekomstige stremmingen. Met een muisklik op de desbetreffende vaarweg verschijnt korte informatie over de aard en data van de stremming of beperking. Door op het bijbehorende berichtnummer te klikken kan vervolgens het originele, reglementair geldige, scheepvaartbericht weer als PDF opgeroepen worden.
 • VNF een nationaal servicenummer ingevoerd heeft? Via (0033) 0800 863 000 kunnen alle vaarweggebruikers zich voormelden (in sectoren waar dat nodig is), incidenten melden en inlichtingen vragen. Voormelden moet doordeweeks nog steeds vóór 15 uur gebeuren voor de volgende dag, en in geval van een sluispassage in het weekend of voor maandagochtend op vrijdag voor 15 uur. Het servicenummer is direct bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 7 tot 19 uur, daarbuiten krijgt de beller een antwoordapparaat. Het servicenummer is gratis met een vaste Franse telefoonlijn, maar niet voor mobiele bellers.
 • De bedieningstijden op het Canal de la Marne à la Saône per 1 januari verruimd woprden? Voortaan wordt er het hele jaar doordeweeks van 7 tot 19 uur geschut voor de bedrijfsvaart, en van 9 tot 18 uur voor de pleziervaart. Op zondag worden de sluizen voor alle gebruikers van 9 tot 18 uur bediend.

2008

 • De Franse alleenvaarregeling, die begin vorig jaar bij wijze van proef werd ingevoerd, is omgezet in definitieve wetgeving? Hierbij zijn de eisen aan schip, schipper en vaarwater op een aantal aspecten gewijzigd. Zo geldt de regeling nu niet meer voor schepen tot veertig meter, maar, net als in Nederland, voor schepen tot 55 meter. Schepen langer dan veertig meter dienen wel een camera voorop te hebben met monitor in de stuurhut. Ook moet de brandstoftoevoer aan dek, dicht bij de stuurhut, afgesloten kunnen worden. Afhankelijk van het zicht naar voren en de plaats van de afmeervoorzieningen van het betreffende schip (de scheepsnaam wordt voortaan ook op het alleenvaarattest vermeld) kan de prefect, die in Frankrijk deze verklaringen uitgeeft, ook nog beslissen dat de bediening aan de zijkant van de stuurhut plaats moet kunnen hebben. Voor alle schepen geldt nu ook de verplichting van een tweede toplicht dat vanuit de stuurhut te bedienen is. De andere voorwaarden waaraan het schip moet voldoen blijven hetzelfde: een voldoende krachtige boegschroef en een hoofdmotor waarmee het schip tot de hoogst bevaarbare waterstand (PHEN) manoeuvreerbaar blijft. Als dit waterpeil bereikt is mag er, net als voorheen, niet meer alleen gevaren worden, evenmin als bij slecht zicht. Voorheen mocht niet van zonsondergang tot zonsopgang gevaren worden, nu is dat van 22.00 tot 6.00 uur. Ook mogen alleenvaarders nog steeds niet langer dan twaalf uur per dag varen, en niet meer dan vijftig uur per week, en moeten ze voortaan per periode van 24 uur tien aaneengesloten uren rust houden. Deze uren dienen nu ook bijgehouden te worden in een 'alleenvaarboek' of in het (in Frankrijk niet verplichte) vaartijdenboek, ook als niet alleen gevaren wordt. Deze gegevens moeten negentig dagen bewaard blijven. Alleenvaarders mogen ook geen gevaarlijke stoffen vervoeren. De vaarwegen waarop alleen gevaren mag worden zijn iets uitgebreid. Zo hoeven er in de tunnels van Mauvages en Riqueval voortaan geen twee personen meer aan boord te zijn. Ook mag er voortaan alleen gevaren worden op de gekanaliseerde Ill en, voor een proefperiode van een jaar, op de Beneden-Seine tussen sluis Suresnes en sluis Amfreville. Alleenvaart is op de Seine verboden in Parijs (van de Pont National tot sluis Suresnes) en beneden Poses-Amfreville. Dat geldt ook voor de Rhône boven de samenloop met de Saône en vanaf sluis Pierre Bénite tot de zeegrens (km 330). Alleenvaren mag evenmin op de Rijn en op de internationale Moezel van Metz tot Apach.
 • 'Entreprendre pour le fluvial', de Franse organisatie ter bevordering van nieuwe instroom in de binnenvaart en modernisering van de vloot nu ook een eigen website heeft? Op www.entreprendre-fluvial.com staan onder meer de deelnemende instanties en bedrijven vermeld, zoals vaarwegbeheerder VNF, schippersbond CNBA, diverse regionale overheden, binnenvaartscholen, binnenhavens, rederijen en verladers. Binnenkort worden op de site banen en schepen die te koop zijn vermeld. Vanaf volgend jaar januari wil 'Entreprendre pour le fluvial' startende binnenvaartondernemers ook hulp gaan bieden bij de financiering van een schip.
 • VNF op 3 en 4 december in Parijs twee 'speeddate' dagen voor verladers en vervoerders organiseert? De 'VNF-meetings' zijn met name bedoeld om binnenhavens, binnenvaartondernemers, rederijen en bevrachters in contact te brengen met potentiële klanten en partners. Bij inschrijving vermeldt ieder wat hij zoekt en/of biedt. Alle deelnemers krijgen een catalogus met de beschrijvingen van alle andere aangemelde bedrijven. Op basis daarvan kan iedereen kiezen wie hij wil spreken, en de 'ontmoetingsvoorstellen' van andere deelnemers aanvaarden of weigeren. Een week voor het evenement ontvangt ieder zijn persoonlijke gespreksschema. Daarnaast heeft VNF een aantal conferenties over vervoer over water op het programma staan en een symposium over logistiek en duurzame ontwikkeling. Natuurlijk zal de ELV ook aanwezig zijn. Meer informatie en aanmelden via www.vnf-meetings.com
 • De financiering van het Seine-Nordproject maar moeizaam verloopt? De Regio Nord-Pas de Calais voelt er weinig voor om 320 miljoen euro bij te moeten dragen. De aanleg van de nieuwe, 106 kilometer lange verbinding tussen het Seine- en Scheldebekken is beraamd op vier miljard euro. Hiervan betaalt Europa 330 miljoen en de Franse staat een miljard. De vier betrokken regio's en twaalf departementen moeten samen ook een miljard euro bijdragen. Het resterende bedrag moet door een publiek-private financiering opgebracht worden. Hierover is ook nog steeds geen duidelijkheid. De opleveringsdatum van het kanaal zou inmiddels al van 2014 naar 2015 zijn verschoven.
 • Het 'Embranchement de Nancy' voor onbepaalde tijd voor alle vaart gestremd is doordat ca. honderd meter oever ingestort is? Het tien kilometer lange kanaal verbindt via 18 sluizen het Canal des Vosges met de oostelijke tak van het Canal de la Marne au Rhin. Het wordt gebruikt door de pleziervaart, die een rondje Nancy doet, en door spitsen die vanuit het Rhônebekken naar de Rijn gaan, en omgekeerd.
 • Schippers die door de sluiswachtersstaking van februari gedupeerd zijn een tegemoetkoming van VNF kunnen krijgen ? Daarvoor moeten ze wel een 'fiche justificative de retard' kunnen overleggen, of andere officiële verklaring dat ze voor de staking gelegen hebben. Zoals het er nu naar uitziet, krijgen alle gedupeerden een kwijtschelding van hun vaartrechten voor de periode van 19 februari tot 12 maart. Schepen die langer dan twee dagen stil gelegen hebben krijgen daarnaast voor de volgende dagen waarschijnlijk nog een vergoeding van 200 tot 300 euro per dag, afhankelijk van hun tonnenmaat.
 • Nederland dit jaar eregast is op de Franse transportbeurs SITL (Semaine internationale du transport et de la logistique)? Zo zal minister Eurlings aanwezig zijn bij de opening en is er een speciaal Holland Paviljoen. Nederlandse bedrijven die op de SITL staan zijn onder meer ECT, Havenbedrijf Rotterdam, Holland Transport, Penske, Vos Logistics en natuurlijk ELV en Aquanavis. De transport- en logistiekbeurs duurt van 11 tot en met 14 maart en heeft plaats in hal 5 van het Parc des Expositions de Paris Nord - Villepinte. Meer informatie op www.salon-sitl.com.
 • De Franse binnenvaartvloot is vorig jaar met een tiende procent is afgenomen, tot 1372 vaartuigen? VNF registreerde in 2007 in totaal 1295 droge lading schepen en bakken, en 77 tankers en tankbakken. Het aantal vaartuigen kleiner dan 400 ton (spitsen) daalde met vijf procent tot 568 stuks. VNF telde daarnaast 532 vaartuigen tussen de 400 en 1000 ton (+1,1 %) en 272 van meer dan 1000 ton (+1,1%). Het gemiddelde laadvermogen komt daarmee op 792 ton, dat is 1,4 % meer dan in 2006. Het totale laadvermogen bedraagt ruim een miljoen ton.
 • Het vervoer over water in Frankrijk in 2007, anders dan voorgaande jaren, gelijk is gebleven qua tonnage maar licht gedaald is in tonkilometers? VNF wijt dit aan de zachte winter, waardoor er minder kolen nodig waren, de slechte oogst, en de speculatie in de graanhandel. Het vervoer van metaalproducten en containers nam wel toe. In totaal werd in 2007 circa 62 miljoen ton over de Franse vaarwegen vervoerd.
 • VNF en de Franse Staat weer een 'Contrat d'objectif et de moyens' gaan opstellen, met wederzijdse afspraken over de doelstellingen en middelen voor de periode 2009-2013? In het kader van het huidige contract is afgelopen jaar 158,5 euro geïnvesteerd in het Franse vaarwegennet.
 • VNF een nieuwe subsidieregeling ter modernisering van de Franse binnenvaart aangekondigd heeft? Het subsidieplan 2008-2012 moet nog wel door Brussel worden goedgekeurd, maar er kunnen al aanvragen worden ingediend. Vier soorten maatregelen komen in aanmerking voor ondersteuning: investeringen ter vermindering van het energieverbruik en de uitstoot van broeikasgassen, ter modernisering van de vloot en verhoging van de veiligheid (casco, eigen laad-losvoorzieningen, radar en RIS-apparatuur), maatregelen die tot nieuwe ladingstromen leiden (nieuwbouw of aanpassingen voor speciale transporten, zeehavens) en tenslotte binnenvaartonderwijs en de overdracht van schepen aan nieuwe ondernemers.

2007

 • Frankrijk het Seine-Nordproject voor vier miljard euro wil lanceren, het openbare debat over de aanleg van Saône-Moselle wil voorbereiden, de subsidieregeling voor modernisering van de Franse binnenvaartvloot wil hernieuwen en de bestaande infrastructuur beter benutten? Deze maatregelen zijn het resultaat van de 'Grenelle de l'environnement', een beangrijke Franse milieutop. Met de 'Grenelle' wil Nicolas Sarkozy een nieuwe, ecologische, Franse revolutie inluiden. Over de binnenvaart zei de Franse president in zijn slotrede: 'Ik stel een investeringsplan voor de vaarwegen voor, dat in 2020 een miljoen vrachtwagens van de weg zal halen. Ik beloof een opwaardering van onze havens, zodat goederen eindelijk via de havens binnenkomen, en niet meer over de weg.'
 • De Service Navigation du Nord-Est sinds kort een eigen website heeft? Op www.sn-nord-est.equipement.gouv.fr staan naast regionale vaarwegnieuwtjes onder meer bedieningstijden, contactadressen en reglementen. De bezoeker vindt er ook  technische en historische informatie over kanalen en bijzondere kunstwerken in Noord-Oost Frankrijk. De site bevat veel foto's en een aantal filmpjes.
 • Frankrijk en Wallonië een tracking- en tracingsysteem gaan opzetten voor de Seine-Nordroute? Hiertoe worden volgend jaar dertig testschepen uitgerust met een AIS-transponder. Hierbij worden statische en strategische scheepsgegevens als naam en positie via een AIS-transponder naar een waltransponder gestuurd, die verbonden is met een 'nationaal controlecentrum'. Dit walnetwerk koppelt de ontvangen gegevens terug naar de AIS-transponders aan boord, waardoor de posities van andere schepen op de elektronische kaart weergegeven kunnen worden. Via internet kunnen ook andere 'gebruikers', zoals kunstwerken en verladers op het systeem aangesloten worden. In het kader van het Seine-Scheldeproject moeten er waltransponders komen langs de Beneden-Seine, de Oise, de Duinkerken-Scheldeverbinding en de Deûle. Elektronisch melden via BICS is in Frankrijk nog steeds alleen mogelijk voor twee rederijen, die samen zo'n tien procent van alle reismeldingen genereren. Particuliere schippers kunnen hun reis- en ladingaangifte in de toekomst doen via de webapplicatie ERINET, die nog in ontwikkeling is.
 • Jean-Louis Borloo, de nieuwe Franse minister van Transport, binnen vijf jaar een kwart van het goederenvervoer van de weg over wil hevelen naar het spoor en het water? Borloo denkt te slagen waar zijn voorgangers faalden omdat de omstandigheden veranderd zijn: duurzame ontwikkeling is nu een van de zaken die de burgers het meest bezighoudt.
 • De decentralisatie van Franse vaarwegen geen succes lijkt? De meeste locale overheden zijn tot nu toe niet geïnteresseerd in de overname van kanalen en rivieren vanwege hun slechte onderhoudstoestand en de geringe financiële compensatie. Maar de staat is ook niet langer bereid in de regionale vaarwegen te investeren. Veel kleine vaarwegen dreigen daardoor tussen de wal en het schip te raken. In een begin dit jaar gepubliceerd rapport concludeert de Conseil Général des Ponts et Chaussées, een adviesorgaan van het Ministerie van Transport, dan ook dat sluiting van deze vaarwegen niet uitgesloten kan worden. Een mogelijke uitweg uit de huidige impasse is dat de staat een aantal vaarwegen voor overname toch tot een minimum restaureert, waarbij het hiervoor benodigde bedrag niet meegerekend wordt in de financiële compensatie.  
 • Frankrijk in de periode 2007-2013 1,2 miljard euro wil investeren in waterwegen en havens, in het kader van de nieuwe 'Contrats de projet Etat-Région'? Het bedrag dat in de nieuwe projectcontracten door de regering, twaalf binnenvaartregio's en VNF voor natte infrastructuur is gereserveerd, is tweemaal zo groot als bij voorgaande plancontracten. Wel is het vaak zo, dat deze budgets overlappen met lopende projecten van VNF, en dat niet alle plannen in de betreffende periode gerealiseerd worden. In Ile-de-France wordt het meest in watergebonden projecten geïnvesteerd: 388 miljoen euro. Het grootste deel van dit bedrag wordt besteed in het kader van het 'Plan Seine'. Dat besaat uit o.a. overstromingspreventie, verbetering van de waterkwaliteit, ontwikkeling van het toerisme, behoud van erfgoed, bevordering van het vervoer over water...  In samenwerking met buurregio Picardie gaat bijna 133 miljoen naar de schaalvergroting van de Oise (verdieping naar vier meter, verhoging brug Mours) met het oog op Seine-Nord. Daarnaast is 105 miljoen uitgetrokken voor de Boven-Seine en Marne (modernisering stuwen Coudray, Vives-Eaux en Meaux), 65 miljoen voor havens en overslagcentra, 59 miljoen voor de Beneden-Seine (vernieuwing stuw Chatou en verlenging sluis Méricourt, aanleg vistrappen) en 12,6 miljoen voor de Yonne (modernisering stuwen La Brosse en Barbey).In de regio Bourgogne wordt ook nog eens ruim 47 miljoen euro in de Yonne gestoken, voor restauratie van sluizen en stuwen, plaatselijke verdieping van de vaargeul en ontwikkeling van de havens van Gron, Joigny en Migennes. In Haute-Normandie gaat in totaal 39 miljoen naar de modernisering van sluizen en stuwen op de Beneden-Seine (Poses-Amfreville en Notre Dame de la Garenne), de sluizen in het kanaal van Tancarville, en naar de eindstudies voor een binnenvaartsluis naar Port 2000. In Nord - Pas-de-Calais besteden de regio, de staat en VNF in totaal 212 miljoen euro in watergebonden projecten. Bijna de helft hiervan is bestemd voor de aanleg van Seine-Nord, die in deze periode van start moet gaan, en de ontwikkeling van havens, bijvoorbeeld in Marquion. Daarnaast gaat er 110 miljoen euro naar diverse lopende vaarwegprojecten, zoals de heropening van het Canal Condé-Pommeroeul en de schaalvergroting van de Schelde, Leie, Deûle (verdubbeling sluis Quesnoy) en het Canal de Calais. Ook Picardie investeert met het oog op de nieuwe Seine-Nordverbinding. Vijftig miljoen euro gaat naar 'aanvullende maatregelen' zoals verdieping van de Oise en de aanleg van een haven in Longueil Ste-Marie. Daarnaast moeten vijf handmatig bediende stuwen op de Aisne 'gemechaniseerd' worden, zoals bij Carandeau is gebeurd. In Champagne-Ardennes wordt zes miljoen euro in de ontwikkeling van de haven van Givet gestoken, met name in de aanleg van een containerterminal en verbreding van de 'porte de garde'. Daarnaast gaat negen miljoen naar de modernisering van stuwen op de Petite-Seine en een studie naar de schaalvergroting van de sector Bray-Nogent. 'Port de l'Aube', zoals de haven van Nogent binnenkort heet, wordt voor negen miljoen uitgebreid met een containerterminal en een bulkoverslag. In Alsace wordt bijna 38 miljoen euro geïnvesteerd. Het merendeel gaat naar havenontwikkeling op de Boven-Rijn: elf miljoen naar Straatsburg, tien naar Lauterburg, 3,2 naar Mulhouse-Ottmarsheim en 1,8 naar Colmar/Neuf-Brisach. De regio trekt echter ook 12,8 miljoen uit voor afvalvervoer per spits over het Canal de la Marne au Rhin in Straatsburg. Overigens moeten ook in Chalon-sur-Saône containers met afval door schepen van spitsenmaat vervoerd gaan worden.In Franche-Comté gaat acht miljoen naar de Petite-Saône, die door de regio als een belangrijke verbinding naar de grote Saône wordt beschouwd, bijvoorbeeld voor het vervoer van hout. Hiervan is vijf miljoen bestemd voor de stuw van Apremont, die eigenlijk al tijdens het vorige plancontract herbouwd had moeten worden, en drie miljoen voor het beveiligen van de tunnel van Savoyeux of Saint-Albin en het opknappen van de tunnelhoofden.
 • Er in Arles eindelijk weer een ligplaats komt? Aan de Quai de la Gabelle, dat wil zeggen beneden de stad aan de rechteroever, komen zeven dukdalven met twee loopbruggen naar de wal voor binnenvaartschepen en coasters. De nieuwe voorziening, die wel verder van het centrum ligt, dan de oude kade, moet eind september klaar zijn en kost 843.000 euro.
 • De scheepvaart op de Seine vanaf oktober weer gebruik maken van de oude sluis van Evry? VNF wil de komende zeven jaar ook de overige sluizen op de Boven-Seine renoveren, evenals een aantal stuwen.
 • Het Canal de la Marne à la Saône deze zomer zijn honderdste verjaardag viert? Langs het hele kanaal hebben van mei tot september diverse festiviteiten plaats. In 1845 werd het Canal de la Haute-Marne geopend, dat bij Vitry-le-François begon en 73 kilometer lang was. In 1861 werd besloten dit kanaal door te trekken naar de Saône. Als gevolg van het plan Freycinet werden de bestaande sluizen eind negentiende eeuw verlengd tot spitsenmaat. In januari 1907 was de verbinding klaar. Het Canal de la Marne à la Saône, tegenwoordig officieel Canal entre Champagne et Bourgogne genoemd, is 224 kilometer lang en telt 114 sluizen. Meer informatie op www.haute-marne.fr
 • Vanaf wereldmilieudag, 5 juni, op de Seine een week lang meer dan honderd schepen rondvaren met de tekst 'Op de Seine vervoer ik schoon'? Port Autonome de Paris heeft spandoeken met deze slogan uitgedeeld onder rederijen als CFT, Scat, Cemex en Lafarge, maar ook particuliere binnenvaartondernemingen worden bij de actie betrokken. In Ile-de-France wordt jaarlijks 22 miljoen ton over water vervoerd. Uit een enquête onder inwoners van de regio Parijs blijkt volgens de PAP dat 84 procent vindt dat vervoer over water milieuvriendelijk is, 88 procent van mening is dat het 'verstopping' van de stad voorkomt en 95 procent wenst dat het goederenvervoer per schip verder ontwikkeld wordt.
 • Hoewel hun aantal ten opzichte van 2005 met 7,6 procent afnam, drogeladingschepen kleiner dan 400 ton met 545 stuks in 2006 nog steeds het grootste segment van de Franse motorvrachtschepenvloot vormden? Met 856,7 miljoen tonkilometer op de Franse vaarwegen leverden deze spitsen ook nog de op één na grootste vervoersprestatie van de Franse vloot.
 • De Franse vaartrechten per 1 juli 2007 weer omhoog gaan? Het droit d'accès (vast basisbedrag) voor een schip van 500 tot 1099 ton wordt bijvoorbeeld €52,69 (in plaats van €51,81) en voor schepen van 1100 tot en met 1699 ton €58,52. Voor coasters, gespecialiseerde schepen en vanaf de tiende reis per maand geldt wederom een halvering van dit bedrag. Voor schepen tussen 200 en 499 ton blijft het droit d'accès gelijk: €36. Het tarief per tonkilometer dat daar bovenop komt wordt €0,000772 (in plaats van €0,000757) op klein vaarwater en €0,000978 op groot vaarwater.
 • Ook het regulatietarief wordt verhoogd? Voor schepen tot 500 ton, duwboten en passagiersschepen van spitsenmaat wordt dit voor een schutting op verzoek vóór 22 uur €10,05 (in plaats van €9,88) en tussen 22 en 6 uur €15,08. Schepen van 501 tot 750 ton gaan €15,08 en €22,62 euro per sluis betalen. Vrachtschepen van 751 tot 1500 ton, jachten, woonschepen en grote passagiersschepen betalen €20,12 voor 22 uur en daarna €30,16 en schepen groter dan 1500 ton en coasters €30,16 en €45,25. Op de feestdagen 25 december, 1 januari, 1 mei, 14 juli en tijdens de hieraan voorafgaande nachten wordt een speciaal tarief gerekend, bestaande uit een verdubbeling van het normale tarief van vóór 22 uur.
 • VNF weer een nieuwe gids uitgegeven heeft met bedieningstijden van de Franse vaarwegen? De vorige editie verscheen vorig jaar september. 'Horaires de Navigation, édition 2007' is in boekvorm verkrijgbaar bij de afdeling Onderhoud en Exploitatie, tel. (0033) 03 21 63 24 06, maar kan ook als PDF op www.vnf.fr gedownload worden.
 • Port Autonome de Paris (PAP) onlangs een hoogwatergids heeft uitgegeven voor woon- en vrachtschepen? Het 52 pagina's tellende document bevat naast informatie over het Seinebekken, de specifieke situatie van Parijs en de voornaamste reglementen ook tips voor het afmeren en beheren van schepen in geval van hoogwater. De gids vermeldt van alle kades bij welke waterstand ze onderlopen. Actuele Seinewaterstanden zijn te vinden op de website van het Centre d’annonce des crues de Paris, www.eauseine.net, en op die van de Service de Navigation de la Seine, www.sn-seine.equipement.gouv.fr, waar ook de hoogwatergids als PDF gedownload kan worden.
 • VNF en de graanhandelsorganisatie ONIGC in het kader van hun gezamenlijk subsidieprogramma Cereo 2006 twaalf projecten geselecteerd hebben, die jaarlijks in totaal tachtig miljoen tonkilometer extra vervoer over water van landbouwproducten moeten opleveren? De geselecteerde projecten komen in aanmerking voor veertig procent subsidie, waarbij 25 procent afkomstig is van VNF en vijftien procent, met een maximum van 60.000 euro, van de ONIGC. De aanvragen zijn beoordeeld op kwantiteit (tonnage) en kwaliteit (hogere laadsnelheid, innovatie, milieuwinst). In het noord-Franse Prouvy krijgt Groupe Carré subsidie voor de aanleg van een silo van 20.000 ton, die op termijn uitgebreid moet worden tot 50.000 ton. Carré wil hier producten uit de regio Douai, Saint-Quentin en Avesnes (Sambre) gaan opslaan. Sogescaut, eveneens in Prouvy, krijgt ondersteuning voor de inrichting van een terrein en de aankoop van een overslaginstallatie. Coöperatie Uneal gaat de laadcapaciteit van haar silo's in Haulchin en Aire sur la Lys vergroten en aanpassen aan de kwaliteitsnormen. De firma Hubau ontvangt subsidie voor een verhoging van de laadcapaciteit van de silo in Pont Sainte-Maxence naar 200 ton per uur. Landbouwcoöperatie Champagne Céréales wil de laadinstallaties in Reims Vrilly en Givet renoveren, zodat daar op een dag meerdere schepen geladen kunnen worden en de installaties veiliger worden. Ook de silo van Valfranche, in Fublaines aan de Marne, moet gemoderniseerd worden, zodat er honderd ton per uur geladen kan worden. Soufflet Agriculture wil de silo van Metz uitbreiden met 32.000 ton, en Armbruster in Ottmarsheim wil de nieuwe opslag verbinden met de schepenlaadinstallatie. In Zuid-Frankrijk tenslotte krijgen de silos van Dromoise de Céréales in Portes-lès-Valence, die met sluiting bedreigd werd, en Coopérative Dauphinoise in de Port Edouard Herriot in Lyon subsidie voor een renovatie.
 • De controlepost voor de Marnezijde van het Canal de la Marne à la Saône, tegenwoordig Canal entre Champagne et Bourgogne genoemd, van sluis Saint-Dizier (nummer 58) naar sluis Désert (71) verhuist? Sinds een paar maanden zijn alle sluizen tussen Vitry le François en Joinville geautomatiseerd. Voor de bediening wordt gebruik gemaakt van de nieuwste generatie afstandsbediening, die niet alleen dient om de sluis klaar te zetten, maar ook om het schutproces te starten en alarm te geven bij een technische storing. De nieuwe automaten zijn zo afgesteld dat de deuren automatisch weer dicht gaan, als er tien minuten nadat het licht op groen gesprongen is nog geen invaart gedetecteerd is.
 • De Franse schippersorganisatie Chambre Nationale de la Batellerie Artisanale (CNBA) sinds afgelopen week ook 'online' is ? Op www.cnba-transportfluvial.fr staat informatie over de organisatie, de voordelen van vervoer over water en hoe je binnenvaartondernemer kunt worden. Ook kan er een virtueel bezoek aan boord gebracht worden. Er is ook een pagina gereserveerd voor leden.
 • Het de bedoeling is dat het huidige Canal du Nord deels behouden blijft na de openstelling van Seine-Nord? Het gedeelte Arleux-Marquion blijft, in verband met de silo's van Marquion, gewoon in gebruik. Het stuk van Marquion naar Moislains zal nog een aantal jaren open blijven, om de daar gevestigde bedrijven de kans te geven zich te verplaatsen. Moislains-Cléry blijft ook behouden voor de scheepvaart, via een sluis bij Allaines wordt het verbonden met het nieuwe kanaal. Ook de sector Cléry-Béthencourt blijft definitief open, vanwege de overlapping/verbinding met het Canal de la Somme voor de pleziervaart. Het gedeelte van Béthencourt tot Pont l'Evêque zal ook nog een tijd in gebruik blijven in verband met de bedrijven daar. Wat er daarna met dit deel en met het gedeelte Marquion-Moislains gebeurt staat nog niet vast. In overleg met de locale overheden kunnen deze stukken gedempt worden of juist in stand gehouden, bijvoorbeeld voor een toeristisch project. Het huidige Canal latéral à l'Oise wordt van Pont l'Evêque tot Ribécourt verbreed. Tussen Ribécourt en Janville wordt het kanaal (inclusief de sluizen van Bellerive en Janville) in stand gehouden, voor de bedrijfsvaart, maar vooral voor de pleziervaart. In Janville zou een nieuwe jachthaven kunnen komen, die samen met het scheepvaartmuseum van Longueil-Annel een toeristische trekpleister kan vormen. Ernaast wordt, tussen het Canal latéral à l'Oise en de Oise in, een nieuw stuk kanaal gegraven, met een sluis bij Montmacq. Daar beneden wordt de bedding van de Oise zelf vergroot, tot Compiègne. Hiertoe zal ook de monding van de Aisne aangepast moeten worden. Langs het nieuwe kanaal komen vier grote multimodale overslagcentra, bij Marquion/Cambrai (het grootste), Péronne, Nesle (met insteekhaven) en Noyon. Bij Graincourt les Havrincourt, Moislains, Cléry, Languevoisin, Eterpigny en Barleux komen (graan)overslagkades. De overslag in Ribécourt blijft behouden.
 • De Franse vrachtprijzen in het derde kwartaal van 2006 met gemiddeld 0,3 procent gestegen zijn? Dat meldt de afdeling statistieken (SES) van het Franse Ministerie van transport. De vrachten voor binnenlands vervoer over water stegen met 0,7 procent, terwijl die voor internationaal vervoer met 0,4 procent daalden, in vergelijking met het voorgaande kwartaal. In het tweede kwartaal daalden de prijzen voor het grensoverschrijdend vervoer al met een procent, en in het eerste kwartaal met 4,5 procent. In Nord - Pas de Calais zijn de vrachten in het derde kwartaal van 2,5 procent gestegen. Desondanks blijven de prijzen in deze regio het laagst. In het Rhône-Saônebekken en in het Seinebekken stegen de vrachtprijzen in het derde kwartaal minder dan voorheen, met respectievelijk 1,7 en 0,7 procent.
 • In 2006 in Frankrijk in totaal 66,5 miljoen ton over water vervoerd is, 8,5 procent meer dan in 2005? Ook in tonkilometers nam het vervoer over water toe, naar 8,4 miljard tonkilometer (+2,3%). Deze cijfers hebben betrekking op het vervoer per binnenvaartschip én per coaster. De binnenvaart alleen was goed voor 62,3 miljoen ton, een toename van 4,7 procent ten opzichte van 2005. In tonkilometers nam het vervoer per binnenvaartschip met 1,2 procent toe naar zo'n acht miljard tonkilometer. Tussen 1997 en 2006 is het vervoer over water in Frankrijk met gemiddeld 3,3 procent in tonkilometer per jaar toegenomen. Het wegvervoer registreerde volgens VNF slechts 1,4 procent groei, en het spoor een afname van 1,7 procent.In het Saône-Rhônebassin steeg het vervoer met 7,6 procent qua tonnen en met 0,4 procent qua tonkilometers. Het Seine-Oisebekken registreerde een toename van 5,3 procent in tonnen en 0,1 procent in tonkilometers. Gemeten naar ladingsoort nam het vervoer van metaalproducten het meest toe, met 13,1 procent in tonnen en dertien procent in tonkilometers. Ook het vervoer van oud ijzer en ertsen steeg, met 9,7 procent in tonnen en 9,2 procent in tonkilometers.
 • VNF tussen 1 januari en 30 december 2006 zo'n 3200 scheepvaartberichten uitgegeven heeft?. Hiervan hadden er 680 betrekking op festiviteiten, vis- en roeiwedstrijden en (militaire) oefeningen. Er werden 195 problemen of incidenten bij kunstwerken gemeld. De Service de navigation de la Seine gaf veruit de meeste berichten uit, namelijk 1122, gevolgd door Rhône-Saône (671), Nord Pas-de-Calais (318) en Nord-Est (304). De Service Maritime de Navigation de la Gironde publiceerde één bericht. De meeste Franse scheepvaartberichten verschenen op vrijdag, de minste op zondag. Aangezien VNF de scheepvaartberichten als PDF verstuurt bedroeg de hoeveelheid data in totaal 92 MB.
 • De openbare inspraakronde voor de nieuwe Seine-Nordverbinding 15 januari officieel van start is gegaan? In deze fase, die twee maanden duurt, wordt de bevolking van alle 68 betrokken gemeentes geraadpleegd. De aanlegkosten van het 106 kilometer lange en zeven sluizen tellende kanaal, inclusief spaarbekkens, kades, overslagcentra en jachthavens, bedragen 3,17 miljard euro als het project door een publiek-private samenwerking, en 3,52 miljard als het enkel uit publieke middelen moet worden gefinancierd. Bovendien kan het kanaal in het eerste geval sneller klaar zijn.
 • Frankrijk heeft een nieuw 'binnenwaterenblad' heeft?: 'Navigation Douce'. Het eerste nummer bevat artikelen over de Bretonse vaarwegen, de Lot, het Canal latéral à la Garonne, wonen op het water, vissen en de Pénichette 1020. De vaste rubrieken hebben onder meer betrekking op boeken, shopping en kinderen. Advertenties spelen een belangrijke rol. Al met al lijkt het nieuwe maandblad sterk op het al jaren bestaande 'Fluvial'. Ook de prijs is vergelijkbaar: €4,60 per nummer. Zie www.navigationdouce.com

2006

 • In Gron aan de Yonne een nieuwe containerhaven komt? Vorig jaar is het vervoer over water in het departement Yonne al met tien procent toegenomen. Bovendien is begin dit jaar de sluis van Port Renard op de benedenloop van de Yonne verbreed van acht naar 10,50 meter, waardoor nu schepen van duizend ton, in plaats van 450, de Yonne op kunnen. Er moeten ook nieuwe graanoverslagkades komen in Joigny en Laroche-Migennes. Een nieuwe grindgroeve in Michery moet het vervoer van bouwmaterialen, nu zo'n 200.000 ton per jaar, binnen drie jaar verdubbelen. VNF verwacht bovendien een toename van het houtvervoer.
 • In 2005 68,3 miljoen ton over de Franse binnenwateren (inclusief Rijn en Moezel) werd vervoerd? Hiervan namen Franse schepen 29,2 miljoen ton voor hun rekening, Nederlandse schepen 17 miljoen ton, Belgische 10,8 miljoen ton, en Duitse 6,8 miljoen ton, zo blijkt uit de statistieken van VNF. Binnenlands werd in Frankrijk 28,9 miljoen ton getransporteerd. De Franse vloot vervoerde hiervan 25,9 miljoen ton. Het cabotagevervoer door Belgische schepen bedroeg 1,3 miljoen ton, door Nederlandse 0,9 miljoen ton, en door Duitse 0,3 miljoen ton. De Rijn niet meegerekend, telde VNF 1880 verschillende buitenlandse schepen op de Franse binnenwateren. Hiervan hebben er 400 cabotagevervoer verricht, dat is 14,4 procent minder dan in 2004.
 • De Franse vloot in 2005 590 droge ladingschepen, 10 tankers en 51 bakken van spitsenmaat telde? In 2004 waren er nog 635 droge ladingschepen kleiner dan 400 ton actief en 11 tankers, het aantal bakken bleef gelijk. Samen vervoerden die in 2004 957,6 en in 2005 944,2 miljoen tonkilometer.
 • In de binnenvaart overslag top-tien van Franse havens Straatsburg in 2005 met 4,89 miljoen ton op de eerste plaats stond? Op de tweede plaats komt Le Havre, met 4,15 miljoen ton, gevolgd door Ottmarsheim (3,58 miljoen), Gennevilliers (3,35), Thionville (2,75), Parijs (2,35), Metz (2,12), Duinkerken (1,96), Bernières sur Seine (1,58) en Mulhouse (1,47). De grootste haven op klein vaarwater is La Fère, dat met 0,62 miljoen ton hoger scoort dan Neuves-Maisons (0,60 miljoen ton), gevolgd door Corbehem (0,35) en Vendeuil (0,29). Verder werd in Coulogne bijvoorbeeld 0,32 miljoen ton overgeslagen, in Marquion 0,22, in Ribecourt 0,16, in Languevoisin 0,15 en in Lestrem 0,13 miljoen ton.
 • De Franse binnenvaartvloot eind 2005 uit 1455 actieve schepen bestond, met een gezamelijk laadvermogen van 1,12 miljoen ton? In vergelijking met 2004 betekent dat een afname van 3,3 procent van het aantal schepen, maar een toename van 1,1 procent van de totale vervoerscapaciteit. Bij de droge ladingschepen nam het aantal schepen onder de 400 ton af, en boven de 1500 ton toe. In totaal steeg het laadvermogen van de uit 917 motorvrachtschepen en 461 bakken bestaande droge ladingvloot met 1,9 procent tot 1,01 miljoen ton. Het gemiddelde laadvermogen van de Franse binnenvaartschepen is 770 ton, in 2000 was dat nog 660 ton. De vervoersprestatie van de Franse vloot bedroeg in 2005 4,9 miljard tonkilometer, bijna tien procent meer dan in 2004.
 • Editions Ouest France weer een nieuw boekje over de Franse vaarwegen heeft gepubliceerd? "Les Canaux du Nord et du Pas-de-Calais" telt 127 bladzijden, bevat 240 kleurenfoto's en illustraties en kost 15 euro. Het ISBN-nummer is 2-7373-3447-0.
 • VNF een nieuwe vaartijdengids heeft uitgebracht? "Horaires de navigation, édition 2006" is ondermeer verkrijgbaar op controlesluizen en bij de afdeling onderhoud en exploitatie van de Directie Infrastructuur en Milieu: maintenance-exploitation@vnf.fr, telefoon (0033) 03 21 63 24 06. De vorige editie dateerde uit 2003. De allernieuwste vaartijden zijn echter nog niet in de gids verwerkt: volgens het boekje wordt er op de Aisne nog steeds een uur middagpauze gehouden en, afhankelijk van het seizoen, dagelijks van 7 tot 18 uur of van 8 tot 17 uur geschut, terwijl daar sinds begin deze maand als gevolg van de automatisering op werkdagen doorlopend van 7 tot 18 uur geschut wordt en op zon- en feestdagen van 9 tot 18 uur.
 • VNF en de ONIGC (zoals de Onic voortaan heet) een 'atlas' met gegevens van alle Franse silo's aan het water hebben uitgebracht? Voor meer informatie: virginie.nicolet@onigc.fr
 • Het Franse Ministerie van Transport overweegt voor een testperiode van twee jaar onder bepaalde voorwaarden alleenvaart op kleine schepen toe te staan? De regeling zou gaan gelden voor schepen die geen gevaarlijke goederen vervoeren, niet langer zijn dan zestig meter, op vaarwegen van klasse 1 en 2 (kleiner dan 650 ton). Andere mogelijke voorwaarden zijn dat de alleenvaarder minstens twee jaar in het bezit dient te zijn van het vaarbewijs A of B of gelijkwaardig document, en dat dat certificaat in de afgelopen vijf jaar niet ingetrokken of opgeschort is. Ook zou het schip over een boegschroef moeten beschikken die qua kracht aangepast is aan de afmetingen van het schip. Tenslotte zou alleenvaart enkel van zonsopgang tot zonsondergang mogen gebeuren, en niet met hoog water en mist.
 • De Franse vaartrechten per 1 augustus weer met 1,9% omhoog gaan? Het droit d'accès voor een schip van 200 tot 499 ton wordt daardoor € 36 en voor een schip van 500 tot 1099 ton € 51,81. Het ton/kilometerbedrag wordt € 0,000757 op klein en € 0,000958 op groot vaarwater. Ook het regulatietarief gaat omhoog. Voor schepen tot 500 ton wordt dit voor een schutting vóór 22 uur € 9,88 en tussen 22 en 6 uur € 14,83 ; schepen van 501 tot 750 ton gaan respectievelijk € 14,83 en € 22,24 per sluis betalen. Op de feestdagen 25 december, 1 januari, 1 mei, 14 juli en tijdens de hieraan voorafgaande nachten wordt een speciaal tarief toegepast, dat bestaat uit een verdubbeling van het normale tarief van vóór 22 uur.
 • De sluizen op de Aisne begin september automatisch worden? Alleen sluis Carandeau blijft bemand, dit wordt de nieuwe controlesluis, in plaats van Vic.
 • Na sluis 3, ook sluis 5 en 7 op het Canal du Nord op afstand bediend gaan worden, respectievelijk vanuit sluis 4 en 6? In Palluel blijft alles hetzelfde.
 • In Limay een biodieselfabriek komt, die gebruik gaat maken van vervoer over water? In Frankrijk komen in totaal zestien nieuwe biodieselfabrieken, zo heeft de regering onlangs op de Salon de l'Agriculture bekend gemaakt. In 2008 moet 5,75% van de in Frankrijk gebruikte brandstoffen uit biodiesel bestaan en in 2010 7%. Momenteel is dat nauwelijks 1%.
 • De service de Navigation de la Seine (SNS) een nieuwe website heeft? Op www.sn-seine.equipement.gouv.fr staat informatie over de organisatie, kunstwerken, regelgeving, stremmingen en vervoerscijfers. Binnenkort worden er ook waterstanden op gepubliceerd. Op de site kunnen verder nuttige documenten gedownload worden, zoals het "Avis à la batellerie No 1 2006", een (ruim 2,5 MB groot) PDF-bestand met de bedieningstijden, toegestane afmetingen, plaatselijke voorschriften en voorzieningen van alle door de SNS beheerde vaarwegen, zoals de Seine, Marne, Oise, Aisne, Yonne, Canal du Nord en Canal St-Quentin. Ook zijn de Règlements Particuliers de Police (RPP) van de door de SNS beheerde, maar ook van andere, vaarwegen, zoals het Canal de la Marne à la Saône en het Canal de la Marne au Rhin/ Canal de l'Est, hier voortaan digitaal beschikbaar.
 • Sluis Flandres en Fontinettes van 22 mei tot en met 2 juli buiten gebruik zijn voor groot onderhoud? Bij Flandres, die sinds de ingebruikname in 1949 nooit meer is gerenoveerd, worden de complete bediening en de deuren vervangen. Kosten: 4 miljoen euro. Na de werkzaamheden zal de kolk ook een meter langer zijn.
 • VNF de gebouwen aan de Port Rambaud gaat herinrichten tot 'cultureel centrum'? Tussen nu en 2009 zullen in en aan het water ook een cruiseterminal, winkels, watertaxisteiger, terrasjes, jachthaven en restaurantschepen komen. Over (nieuwe) ligplaatsen voor binnenvaartschepen wordt niet gesproken…
 • Frankrijk een vereniging gaat oprichten om de instroom in de binnenvaartsector te bevorderen? 'Entreprendre pour le Fluvial' moet enerzijds starters begeleiden bij het opzetten van een eigen bedrijf, anderzijds fondsen vrijmaken voor de financiering van schepen. De organisatie verenigt bedrijven, verladers, binnenvaartorganisaties, banken en financiële instellingen, locale overheden, arbeids- en onderwijsinstanties en de transport- en logistieksector.
 • Het vervoer over de Rhône volgens de CNR vorig jaar met 16% is toegenomen? In totaal werd 1,19 miljard tonkilometer over de Rhône vervoerd. De CNR registreerde verder 96 232 schuttingen, een toename van twee procent ten opzichte van 2004, waarvan er 9071 's nachts plaats hadden (+8%).
 • VNF, Roquette en Carrières du Boulonnais in december een samenwerkingsovereenkomst getekend hebben om het vervoer over water te stimuleren? Het is de bedoeling om dit jaar vier tot zes, en op termijn zelfs een vijftigtal spitsen (of overeenkomstig aantal pousseurs), onder contract te brengen om in Coulogne granulaat te laden voor de regio Parijs en daar graanproducten terug laden voor Lestrem. In 2006 zal op deze manier maandelijks zo'n 2500 tot 3000 ton granulaat in zuidelijke richting en 2500 ton graan in noordelijke richting per schip vervoerd gaan worden. Op den duur moet dat 600.000 ton per jaar worden, of zelfs meer. Waarschijnlijk wordt het ook mogelijk kortdurende contracten af te sluiten, en bijvoorbeeld een 'retourtje'  aan te nemen. Per 1 januari zijn de bedieningstijden van Hennuin en op de Leie ook al wat verruimd.
 • VNF ook accoorden met de hout- en de afvalsector wil sluiten ter bevordering van het vervoer over water, zoals al eerder het geval was met de graan- (ONIC) en bouwmaterialensector (Unicem).
 • VNF en de ONIC 12 projecten gaan subsidiëren, die samen 46 miljoen ton/kilometer extra vervoer over water van landbouwproducten moeten genereren? De meeste hebben betrekking op vernieuwing van laadinstallaties, waardoor sneller en/of met grotere schepen geladen kan worden. Het betreft La Flandre in Holques, Turbo Négoce in Lehaucourt, Cerena in Omissy, Agro-Picardie in Nesle, Semmap in Pont-Ste-Maxence, Oceal in Clairoix, Invivio in La Grande Paroisse, Soufflet in Mouy, Nouricia in Mouy en Nogent, Valfrance in Ussy-sur-Marne en de silo van Huningue.
 • Het vervoer over water in Frankrijk afgelopen jaar met 2,6 procent in tonnen en met 7,4 procent in ton/kilometers is gestegen, tot 59,51 miljoen ton en 7,86 miljard ton/kilometer? Het binnenlands vervoer steeg met 11,5 procent in ton/kilometers, de export met 2,5 procent en de import met 1,5 procent. Gemeten naar ladingsoorten nam het vervoer van landbouwproducten het meest toe. Het vervoer van kunstvervoer daalde. Het Franse wegvervoer was eind oktober overigens met 2,4 procent gedaald, terwijl het railvervoer eind november zelfs op een afname van 11,7 procent stond.
 • Buitenlandse schepen in Frankrijk voortaan maximaal 90 dagen achter elkaar, en in totaal 135 dagen per twaalf maanden, binnenlands vervoer mogen verrichten? Deze regeling is dus alleen van toepassing op reizen van een Franse laadplaats naar een Franse losplaats, en niet op internationaal vervoer.
 • Uit de VNF-statistieken blijkt dat buitenlandse schepen het afgelopen jaar 3,01 miljoen ton en 0,4 miljard ton/kilometer binnenlands vervoerd hebben in Frankrijk? Franse schepen vervoerden binnenlands 25,93 miljoen ton en 4,24 miljard ton/kilometer. Bij het internationaal vervoer waren de rollen omgedraaid: 27,31 miljoen ton en 2,54 miljard ton/kilometer werd door schepen onder buitenlandse vlag vervoerd, en 3,26 miljoen ton en 0,68 miljoen ton/kilometer door Fransen.
 • VNF schippers dit jaar 2,7 procent van het over de eerste tien maanden van 2005 betaalde vaartrechten terugbetaalt, ter compensatie van de hoge gasolieprijzen? Het restitutiebedrag ten minste vijftien euro moet zijn. Wie voor teruggave in aanmerking wil komen moet voor 15 maart 2006 een kopie van zijn laatste vaartrechtenfactuur en een RIB of briefje met bankgegevens (BIC en IBAN) sturen naar VNF, Direction financière et comptable, 175 rue Ludovic Boutleux – B.P. 820, 62408 Béthune Cedex, Frankrijk.
 • Klasse 1 vaarwegen (>650 ton) in principe open moeten blijven met vorst, behalve het Canal du Nord en Canal latéral à l'Oise? De ijsbrekers komen, ook op klasse 2 en 3 vaarwegen, in actie bij 3 centimeter ijs. Bij aanhoudende vorst wordt het breken hier echter bij 15 centimeter ijs gestaakt, om ongelukken en beschadiging van oevers (en ijsbrekers…) te voorkomen. Schepen worden dan op een voor hulpdiensten bereikbare plaats neergelegd. Als de temperatuur weer boven nul is, wordt tot 20 centimeter dik ijs gebroken.

 

2005

 • Er al weer een nieuw boek over de Franse vaarwegen verschenen is? 'Patrimoine fluvial, Canaux et rivières navigables' gaat over sluizen, aquaducten, tunnels, sluiswachtershuizen, voedingskanalen,…) De foto's zijn van VNF-huisfotograaf Pascal Lemaître. Het 240 pagina's tellende boek kost 42 euro en is verschenen bij Editions Scala. Het ISBN-nummer is 2 86656 352 2
 • De Service de Navigation du Nord-Est graag kritiek krijgt van vaarweggebruikers? In een interne nieuwsbrief zegt directeur Didier Cauville 'Kritiek zal ons vooruit helpen'. Nancy heeft het afgelopen jaar alle klachten van haar 'klanten' verzameld en geanalyseerd. Ruim 43 procent van de opmerkingen had betrekking op de exploitatie, met name op wachttijd bij sluizen en het waterpeil in kanaalpanden. 19,7 procent ging over het onderhoud, of liever gezegd over het gebrek aan onderhoud, van sluizen, oevers en vaargeul. Bijna de helft van de klachten kwam van jachten. Schippers hebben blijkbaar minder te klagen: van deze groep was slechts 20% van de klachten afkomstig…
 • De SNNE zichzelf naar aanleiding hiervan tien verplichtingen heeft opgelegd? Waaronder: het geel verven van alle bolders en gele streepjes op de sluismuren zetten, de vaartijdenbrochures duidelijker schrijven, borden beter zichtbaar maken door maaien en snoeien, op iedere sluis een naam of nummer vermelden, toezicht houden op de instructies die huurjachten voor vertrek krijgen en op sluizen en andere plaatsen waar scheepvaartberichten hangen ook informatie over brandstofleveranciers en andere nuttige telefoonnummers vermelden.
 • VNF een nieuwe vergoedingsregeling heeft ingesteld voor onvoorziene stremmingen? Het voornaamste verschil met de vorige regeling is dat voortaan onderscheid gemaakt wordt naar vaarwegklasse. Voor klasse 1 vaarwegen (groter dan 650 ton, dus ook het Canal du Nord) geldt een hogere vergoeding dan voor de overige vaarwegen.Ook hebben schepen die op klasse 1 vaarwegen stil komen te liggen al na een halve dag recht op vergoeding, terwijl dat op de overige vaarwegen pas na 36 uur is. De vergoedingsregeling geldt alleen voor geladen of bevrachte schepen, en niet bij stakingen en natuurlijke oorzaken als vorst, hoogwater of droogte. De regeling is ook van toepassing op geplande stremmingen die langer dan tien opeenvolgende weken duren.
  De vervoerder kan bovendien kiezen tussen een vastgesteld bedrag of een reële onkostenvergoeding, waarvoor in beide gevallen maximum bedragen gelden. De vaste vergoeding kan weer bestaan uit een ton/kilometer vergoeding (bij beperking van de scheepvaart), een brandstofvergoeding (bij minder dan 36 uur omvaren) of een dagvergoeding (bij stilliggen of langer dan 36 uur omvaren).
  De ton/kilometer vergoeding bedraagt 1,30 euro per gederfde 100 ton/kilometer op klasse 1 vaarwegen en 1,10 euro op de overige vaarwegen. De brandstofvergoeding bestaat uit vier liter brandstof per extra kilometer, waarbij iedere extra sluis als vier kilometer wordt gerekend. De dagvergoeding bedraagt bijvoorbeeld 145 euro voor een spits op een klasse 1 vaarweg en 139 euro op de overige vaarwegen.
  Voor een reële onkostenvergoeding, die de schipper met bewijsstukken als facturen en expertiserapporten aan moet tonen, gelden maximale bedragen. Voor stilliggen bijvoorbeeld, krijgt een spits op een klasse 1 vaarweg maximaal 2178 euro en 2079 euro op de overige vaarwegen.
 • Schepen in de toekomst in sommige Franse (rivier)sluizen mogen overnachten, in afwachting van de aanleg van betere vastmaakvoorzieningen? Voor welke vaarwegen dit geldt zal via scheepvaartberichten bekend gemaakt worden.
 • Waterkranen en hekken op sluizen in de toekomst door heel Frankrijk met één sleutel te bedienen zijn, zoals nu al hier en daar in de Seineregio het geval is? Ieder schip krijgt zo'n sleutel gratis, bij verlies moet wel voor een nieuwe betaald worden.
 • VNF er naar streeft de bedieningstijden in de loop van de komende vijf jaar weer te standaardiseren? Hiertoe worden de vaarwegen in vier klassen verdeeld, met bijbehorend aantal (streef)openingsuren voor de bedrijfs- en pleziervaart Klasse 1A/B zijn de hoofdvaarwegen (>650 ton)..
 • Op de 1A vaarwegen als de Seine beneden Port à l'Anglais, de Rhône, Saône en Moezel wordt 24 uur per dag geschut voor de bedrijfsvaart, al dan niet met regulatie.
 • De 1B vaarwegen, zoals het Canal du Nord, de Oise en het Canal latéral à l'Oise, de Seine boven Parijs en de Duinkerken-Scheldeverbinding, worden in de toekomst van 6.30 tot 20.30 uur bediend voor de bedrijfsvaart (op zondag van 9-18 uur).
 • Klasse 2 bestaat uit belangrijke verbindingskanalen als het Canal de la Marne à la Saône, Canal des Vosges en de Petite-Saône. De bedrijfsvaart kan hier van 7 tot 19 uur varen (zonder middagpauze) en op zondag van 9 tot 18 uur. Uitbreiding naar klasse 1B-tijden is, zo nodig, mogelijk.
 • Klasse 3 bestaat uit 'multifunctionele' vaarwegen, waar minstens acht en hoogstens twaalf uur per dag geschut zal worden, afhankelijk van het seizoen.
 • Met ingang van 2006 loopt het hoogseizoen overal van 17 maart tot en met 10 november.
  Op klasse 4 vaarwegen komt bijna geen bedrijfsvaart meer voor. De bedieningstijden variëren hier per regio (Noord, Zuid, Midden) en per seizoen (hoog, laag en midden) van zeven tot 11,5 uur per dag.
  Met ingang van 2008 worden door het hele land ook dezelfde feestdagen aangehouden, 1 januari, 1 mei, 1 november, 11 november en 25 december.
 • De exploitant van het zand- en grindgat bij Bourg-et-Comin door een prefectoraal besluit verplicht is dit jaar 40.000, en met ingang van 2006 jaarlijks 100.000, ton over water naar de Oise en Parijs te vervoeren?
 • De Franse spaarbekkens afgelopen maand allemaal weer redelijk op peil stonden, behalve het Lac de la Liez?
 • VNF de vaartrechten in juni weer een paar procent wil verhogen, ondanks verzet van de CNBA en redersorganisatie CAF, die zeggen dat VNF al genoeg extra binnen krijgt door de toename van het vervoer over water?
 • De totale inkomsten van VNF dit jaar 274 miljoen euro bedragen? Dat is dankzij het in november door VNF en de Franse staat getekende 'Contrat d'objectifs et de moyens' 36 procent meer dan vorig jaar. De grootste inkomstenbron van VNF is, met 124,8 miljoen euro, de 'taxe hydraulique'.  De vaartrechten en het pleziervaartvignet leveren 11 miljoen op. Het onderhoud en de exploitatie van het vaarwegennet is met 194,1 miljoen euro de grootste kostenpost.
 • Het coastervervoer op de Seine is afgelopen jaar met 10,8 procent gedaald is, nadat het in 2003 met drie procent gestegen was? In totaal werd 486.000 ton per coaster vervoerd, vooral metaalproducten als rollen en walsdraad, gevolgd door graanproducten, cellulose, potgrond en zout.
 • Chronopost en de gemeente Parijs zestig procent van de post pakketten via de Seine van Bercy naar het Place de la Concorde willen gaan vervoeren?
 • De service de navigation du Nord - Pas-de-Calais laat onderzoeken of de waaierdeuren die zoveel problemen veroorzaken bij sluis Don op termijn door puntdeuren vervangen kunnen worden?
 • Frankrijk overweegt ook een alleen-vaarregeling in te voeren?
 • Het aantal nieuwe schippers in Frankrijk vorig jaar voor het eerst sinds lange tijd weer het aantal uittreders overtrof?
 • VNF dit jaar op allerlei beurzen het vak schipper promoot?
 • De EDF overweegt de sluizen op de Boven-Rijn over een aantal jaren op afstand te gaan bedienen?
 • Het vervoer over water in Frankrijk in 2004 met 5,5 procent in ton/kilometers en met 5,9 procent in tonnen is gestegen, tot respectievelijk 7,27 miljard ton/kilometer en 57,9 miljoen ton? De sterkste stijgers waren het vervoer van bouwmaterialen (+6,2 %), kolen (+18,2 %) en chemische producten (+18,6 %).
 • Het Franse vaarwegennet nu verdeeld is in een door VNF beheerd 'réseau magistral', en een 'réseau régional' dat in aanmerking komt voor overdracht aan locale overheden? Tot deze laatste categorie behoren o.a. de Maas tussen Pont à Bar en Troussey, het Canal de Briare, Canal latéral à la Loire, Canal du Centre, de Scarpe boven Corbehem, de Doubs en de Sambre.
 • Onlangs 'Mariniers' verschenen is, het eerste van twee boeken over de geschiedenis van de Franse binnenvaart? Het is geschreven door Bernard Le Sueur, rijk geïllustreerd, telt 224 pagina's en kost 49 euro. Het ISBN-nummer is 2.9142.0851.0. Het is ook te koop bij het Musée de la Batellerie in Conflans. Deel 2 verschijnt in mei.
 • Vijftig procent van de Franse schippers een PC aan boord heeft? Dat blijkt uit de ICT-peiling die VNF vorig jaar onder particulieren heeft gehouden. De meeste computers zijn te vinden in de leeftijdsgroep 31 tot 40 jaar (58%) en op schepen vanaf 650 ton (60%). 22 procent beschikt over een internetverbinding, waarvan 90 procent per GPRS, 9 procent per GSM en 1 procent via Wi-Fi.
 • De vaarwegenagenda 2005 van VNF gewijd is aan sluiswachtershuizen? De agenda kost 16,50 euro en is in de boekhandel te koop. Het ISBN-nummer is 2866563506
 • Het Seine-Nordproject sinds half oktober een eigen site heeft, www-seine-nord-europe.com? In het nieuwe kanaal komen zes tot tien sluizen van 190 meter lang en tenminste 12 meter breed, en met een verval van 15 tot 25 meter. Het kanaal wordt buiten bewoonde gebieden aan de oppervlakte 54, en op de bodem 36 meter breed. De Sommevallei wordt waarschijnlijk overbrugd door 21 meter breed en 1,5 kilometer lang aquaduct.
 • De laadcapaciteit van de Franse binnenvaartvloot in 2003 met 2,7 procent gegroeid is tot 1,32 miljoen ton? Het gemiddelde tonnage steeg van 675 ton in 2002 tot 696 ton in 2003. Het totale aantal vrachtschepen nam echter met 0,3 procent af tot 1894 stuks. Deze daling is te wijten aan een afname van het aantal tankers, het aantal droge lading schepen nam juist toe. 52% van de droge lading schepen is kleiner als 400 ton.
 • VNF en enkele regionale organisaties weer een fotowedstrijd rond het Canal de la Marne à la Saône houden? Dit keer zonder voorgeschreven thema's. De beste inzendingen worden geëxposeerd. Insturen kan tot 15 juni 2005. Voor meer informatie: tel. (0033) 0325843051 of e.probert@haute-marne.cci.fr

 

2004

 • 'Rijn', het oefenprogramma voor het Rijnpatent, voortaan gratis te downloaden is van www.noordersoft.com?
 • Het gedeelte van het Canal de la Somme bij Ham nog voor onbepaalde tijd gesloten blijft?
 • De CNR volgend jaar begint met de bouw van vier sluizen op de Rhône boven Lyon?
 • Het Canal de la Marne à la Saône mogelijk van eind oktober tot begin januari gesloten zal worden wegens watergebrek in het Lac de la Liez ?
 • Er momenteel in opdracht van de Franse staatssecretaris van transport weer eens een studie uitgevoerd wordt naar een nieuw Rijn-Rhône kanaal?
 • VNF dit jaar een miljoen euro uittrekt om 271 sluizen en exploitatiecentra van een PC met internetaansluiting te voorzien?
 • U het omstreden 'mandat de facturation' niet hoeft te tekenen als u niet meer dan tien reizen per jaar voor een Franse bevrachter doet?
 • Er een gratis (testversie van een) nieuw vrachtafrekeningsprogramma gedownload kan worden op www.picaro.nl/rekening2
 • De Franse vaartrechten met ingang van 1 juli met drie procent omhoog gaan ? Dat geldt zowel voor het droit d'accès (voortaan #34,61 voor een spits) als voor het ton/kilometertarief (voortaan 0,0728 ct/km op klein en 0,0922 op groot vaarwater).
 • De firma Tresco uit Wuustwezel eind dit jaar elektronische kaarten van alle Franse vaarwegen wil gaan leveren, in samenwerking met C-Map? Frankrijk zal hiervoor waarschijnlijk in vier kaartzones opgedeeld worden.
 • De eerste Franse 'Inland Ecdis' kaart speciaal voor de prestigieuze Airbus-transporten op de Garonne is gemaakt door VNF? Spitsen varen er in die regio echter niet meer, door gebrek aan onderhoud aan het kanaal…
 • Er vanaf september weer een heuse 'trekschuit' op de Marne zal gaan varen. De 115 ton metende Rosily is gebouwd van gerecycled aluminium en zal afvalslakken gaan vervoeren.
 • Alle honden, katten en fretten met ingang van 3 juli een 'Europees paspoort voor Gezelschapsdieren' moeten hebben voor reizen naar het buitenland? Dit is verkrijgbaar bij de dierenarts. Daarnaast moeten deze dieren gechipt of getatoeëerd zijn en ingeënt tegen hondsdolheid. Voor Frankrijk is bovendien officieel nog steeds een gezondheidsverklaring van maximaal vijf dagen oud benodigd.
 • Editions Ouest France een nieuw boek over 'Les canaux de Bourgogne' heeft uitgebracht? Volgens de auteurs is er geen bedrijfsvaart meer in de Bourgondische kanalen, waar o.a. ook het Canal de la Marne à la Saône, het Canal du Centre, het Canal latéral à la Loire, en het Canal de Briare onder vallen…  Het met veel foto's geïllustreerde boek kost 15 euro, ISBN 2-7373-3202-8.
 • Het actuele Nederlandse Binnenvaart Politiereglement 'gratis' te downloaden is op http://wetten.overheid.nl ? (trefwoord'binnenvaart') Vanwege de grootte van het bestand is het overigens niet aan te raden om dit aan boord te doen. Ter herinnering: het RPR staat (in het Duits en Frans) op www.ccr-zkr.org
 • Alle Belgische wet- en regelgeving voor de binnenvaart op de website van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer staat, zowel in het Frans als in het Nederlands? Zie www.mobilit.fgov.be Deze dienst geeft ook een handig 'Vademecum van de beroepsvaart op de binnenwateren' uit.

 

 

maart 2004

 

(jubileumeditie 10-jarig bestaan ELV en PTC)

 • in 1995 op de 1e vergadering zich zonder moeite 5 mensen beschikbaar stelden voor een commissarisfunctie.
 • De PTC in beginsel is opgericht om lading die al over het water wordt vervoerd, maar niet via de diversen toerbeurten, terug op het "bord" te krijgen.
 • De eerste promotie folders in drie talen zijn uitgevoerd nl. Frans, Nederlands en Duits.
 • In 1995 een bestuur termijn één jaar was en dat men maximaal twee aaneensluitende termijnen bestuurslid mocht zijn. En dat het zelfde gold voor commissarissen.
 • De ELV voor het bedrijf geregistreerd werd bij KvK EVC heette, maar op aanraden van de KvK is dat gewijzigd.
 • Bij de oprichting van de ELV al 40 intentie verklaringen waren getekend.
 • Na de zomer van 1995 de acquisitie is begonnen door binnenkomende tips, samenwerking met bevrachters en PTC en de aansluiting op teleroute, en dat dit het eerste werk opleverde.
 • Het eerste kantoor op de bovenverdieping van het huis van de toenmalige coördinator Hans Schipper was.
 • De ELV er naar streefde een coöperatie te worden met 80 tot 100 Nederlandse schepen en een aantal buitenlandse.
 • Op de vergadering van december 1995 de aanwezigen gestemd hebben tegen het samenwonen met de PTC.
 • De ELV in 1996 is verhuisd van Gorinchem naar Rotterdam. En wel naar de 10e etage van het WTC.
 • In sept 1996 het ledental van de ELV op 55 staat.
 • Het vervoer van de cutterzuiger van Nijkerk vaar Valence prima is verlopen.
 • Er in 1996 een nieuwe vlag met nieuw logo is ontworpen.
 • Er in april 1997 inmiddels drie contracten zijn ondertekend, met Zuidchemie, Amfert en Unico.
 • Er een transport met constructiedelen van Servië naar Nederland is geweest, verdeeld over twee schepen, dat uiteindelijk een behoorlijke winst heeft opgeleverd voor de ELV.
 • In oktober 1997 een oproep werd gedaan aan de leden om op de ledenvergadering te komen, omdat er zeer belangrijke beslissingen genomen moesten worden aangaande de ELV.
 • Er op 22 november 1997 voor gestemd word om een managementconstructie met de PTC aan te gaan.
 • Er in januari 1998 gesproken is over verhuizen naar regio Dordrecht, maar dat er alleen binnen het WTC is verhuisd, n.l. van de 10e naar de 13e verdieping. Er wordt echter overwogen binnen 2 jaar nog eens te verhuizen, nu naar een locatie buiten het WTC.
 • Er van september 1998 tot mei 1999 30.000 ton kolen vervoerd moest worden van Amsterdam c.q. Rotterdam naar Gennevilliers. Dit betekent dat er na de eerste bevrachting iedere dag een reis wordt gedaan.
 • De eerste partij potgrond naar Valence vanaf Nijkerk op 19 september 1998 werd verladen.
 • Er pas in het kwartaaljournaal van september 1998 voor het eerst  wordt geadverteerd en wel door Jooren, de schroeven specialist.
 • Er gepoogd is een centraal schepenbestand aan te leggen, waarvan aanbieders van lading gebruik konden maken. Dit systeem is nooit helemaal van de grond gekomen.
 • Verbrugge begin '99 de chinaklei naar Corbehem kwijt is geraakt, maar dat eind '99 dankzij samenwerking met Lallement de chinaklei weer terug is bij de ELV.
 • De ELV in samenwerking met Bureau telematica op 25 sept 1999 een informatiemiddag over telematica heeft georganiseerd met verschillende sprekers, die het een en ander over de verschillende projecten hebben verteld en uitgelegd.
 • De ELV-site officieel in gebruik genomen is op 25 september '99 en dus dit jaar zijn 1e lustrum viert.
 • Er op 18 december '99 is besloten de provisie te vehogen van 5% naar 7,5% voor leden, en voor niet leden van 7,5% naar 10%
 • Bij het vijfjarig bestaan van de ELV het KWJ is verzonden aan alle PTC-leden, om middels dit medium
  te laten weten dat de prettige en gelukkig wederzijds vruchtbare samenwerking zeer gewaardeerd wordt en hen te informeren over het wel en wee van onze organisatie.
 • Er sinds juli '99 weeklijsten worden bijgehouden en dat deze nog steeds iedere week via de e-maillijst verzonden worden.
 • Er in 1999 vier keer een vervoersplicht is opgelegd.
 • Henk Schipper per 15 april 2000 fulltime in dienst is gekomen van de PTC/ELV.
 • De gasolieclausule in begin 2000 zijn intrede heeft gedaan.
 • Op de vergadering van 17 juni 2000 een grote meerderheid stemt voor acquisitie voeren in Frankrijk. En dat er nog meer mensen stemden voor samenwerking met een ander partij.
 • In het KWJ van september 2000 voor het eerst gesproken word over nieuwbouw. Johnny Scholten heeft contact gehad met iemand van TNO/TNU over een lichtgewicht spits, later de "compospits" genoemd.
 • De CATF in november 2000 is begonnen met WAP, waarbij schippers op hun mobiele telefoon de aangeboden en bevrachte reizen kunnen zien. De ELV weeklijsten zijn sinds 1 oktober 2000 per WAP te raadplegen.
 • De voorzitter in juni 2000 in zijn voorwoord zegt dat we de belangrijkste vervoerder van Nederland naar Frankrijk zijn.
 • Er heel veel aandacht voor de compospits is in het KWJ van juni 2001.
 • Het nieuwe kantoorgebouw duurder bleek dan verwacht en dat er nu in het WTC kantoorruimte bijkomt.
 • Op de vergadering van 8 september 2001 voor het eerst een Frans lid samen met zijn zoon aanwezig was.
 • De studenten die een haalbaarheidsonderzoek naar de compospits hebben gedaan tot de conclusie zijn gekomen dat in de huidige marktsituatie nieuwbouw in het kleine schepensegment economisch onhaalbaar was.
 • Er met 20 tegen 3 gestemd is vóór de bemiddeling van het kantoor m.b.t. bevrachting in Frankrijk op de vergadering van 8 sept 2001.
 • De ELV op 16 dec. 2001 een brief gestuurd heeft naar de VNF om haar ongerustheid kenbaar te maken over de beperking van de bedieningstijden op de Franse vaarwegen.
 • Op 20 april 2002 een wijziging wordt doorgevoerd in het HHR. Er moet nu minimaal 4 maal per jaar een reis gedaan worden voor de ELV i.p.v. 1 reis per jaar.
 • Per 1 juli 2002 de helft van het DSM lading pakket voor 10% onder de prijs naar Rhenania is gegaan, maar dat we eind 2003 door goede samenwerking DSM weer voor 100 % terug hebben.

 

2003

 • De Franse regering op 18 december besloten heeft 'Seine-Nord' aan te leggen? Deze maand start de voorontwerpfase. Uiterlijk in juni 2014 moet het nieuwe kanaal in gebruik genomen kunnen worden.
 • De CNBA een nieuw subsidie in het leven geroepen heeft om de 'zij-instroom' in de binnenvaart te bevorderen?
 • Op de website van de SNS, www.equipement.gouv.fr/sn-seine allerlei nuttige informatie voor vaarweggebruikers staat, zoals vaartijden, waterstanden en reglementen?
 • In 2001 2,7 procent van alle lading in Frankrijk over water vervoerd werd? Wanneer alleen gekeken wordt naar 'natte departementen' die verbonden zijn met het Europese vaarwegennet bedraagt het marktaandeel van de Franse binnenvaart maar liefst 7 procent.
 • VNF verschillende 'serviceniveau's' wil gaan invoeren? Daarbij worden per type vaarweg niet alleen de bedieningstijden vastgelegd, maar ook de maximale duur van voorziene en onvoorziene stremmingen.
 • Uit een enquête van VNF blijkt dat bijna 40% van de Franse bedrijven de prijs als grootste voordeel van vervoer over water noemt? Dat de binnenvaart milieuvriendelijk is wordt door 32% van de 180 deelnemende verladers als grootste voordeel genoemd. Van de bedrijven die reeds gebruik maken van vervoer over water noemt 41% betrouwbaarheid als belangrijkste grond voor tevredenheid. De belangrijkste belemmering is overslag.
 • Van 9 tot en met 12 maart de Semaine Internationale du Transport et de la Logistique (SITL) weer plaatsvindt in het congrescentrum Paris Nord Villepinte?
 • In september een nieuwe Franse binnenvaartschool is geopend in Elbeuf? Het Institut Supérieur de la Navigation Intérieure (ISNI) biedt leerlingen met een middelbare schooldiploma een tweejarige theorie- en praktijkopleiding tot schipper of logistiek medewerker. Deze nieuwe, hogere, opleiding moet de instroom in de sector bevorderen.
 • Ook op de nieuwe versie van www.vnf.fr veel aandacht wordt besteed aan het beroep schipper? Verder biedt de nieuwe VNF-site de mogelijkheid een email of fax-abonnement op de Franse scheepvaartberichten te nemen. Hierbij kan op vaarweg en/of periode worden geselecteerd. Binnenkort moeten de scheepvaartberichten ook per SMS te ontvangen zijn (niet gratis). Daarnaast biedt de website ondermeer nieuwtjes, weerberichten en de mogelijkheid een 'déclaration de chargement' te downloaden om zelf uit te printen. In de toekomst wordt de site uitgebreid met een gespecialiseerd forum en reglementen (RGP en RPP).
 • De Franse vaaruren nu ook als gids zijn gepubliceerd? Deze maar liefst 194 pagina's tellende 'Horaires de navigation, édition 2003' die tevens een stremmingenkaart bevat, kan gratis bij alle Directions (inter)régionales van VNF aangevraagd worden, maar ook bij de Direction de l'Infrastructure et de l'Environnement in Béthune, tel. 0033 (0)3 21 63 23 90 fax 0033 (0)3 21 63 29 50, email gestion-technique-du-reseau@vnf.fr
 • VNF inmiddels op de (meeste) vaartrechtenfacturen het IBAN-nummer vermeldt? Het IBAN van alle VNF kantoren bestaat uit de code FR 76 gevolgd door het op de factuur vermelde bankrekeningnummer (dat bestaat uit achtereenvolgens het bank-, vestiging- en rekeningnummer). Het IBAN-nummer van Douai is dus FR76 1007 1593 0030 0030 2433 288. Let op: bij Saint-Quentin (passage Riqueval) moet voor internationale betalingen als IBAN FR44 3000 1007 6500 00K0 5505 462 opgegeven worden. De BIC-code van alle vaartrechtenkantoren (inclusief St-Quentin) is BDFEFRPPXXX.
 • Onlangs een weekagenda voor 2004 is verschenen met bijna 70 kleurenfoto's van de Franse vaarwegen? De agenda 'Rivières et Canaux, Couloirs de vie' kost 17,50 euro, het ISBN-nummer is 2-7324-3012-9, zie www.lamartiniere.fr
 • De Franse oogst van dit jaar als gevolg van de droogte veel geringer is dan vorig jaar, maar dat de tarwe volgens het ONIC wel van buitengewone kwaliteit is? Er is dit jaar in totaal 30,2 miljoen ton tarwe geoogst, zo'n 20% minder dan in 2002. Daar staat tegenover dat het proteïnegehalte van recordhoogte en het vochtgehalte ideaal zou zijn. Driekwart van de tarwe is hierdoor van broodkwaliteit, tegenover 54% vorig jaar. De hoeveelheid gerst bedraagt dit jaar 10,1 miljoen ton, circa 10% minder dan vorig jaar. De maïsoogst zal naar verwachting zo'n 11,4 miljoen ton bedragen, dat is 30% minder dan vorig jaar.
 • Het Franse parlement in juli een wetsartikel aangenomen heeft waardoor waterwegen die niet 'van nationaal belang' zijn overgedragen kunnen worden aan locale overheden? De verwachting is echter dat er weinig vaarwegen gedecentraliseerd zullen worden, omdat dit meer kost dan oplevert. De meeste binnenhavens zullen waarschijnlijk wel onder regionaal beheer komen of geprivatiseerd worden.
 • De CNBA, VNF, ONIC, AMB, Port de Lille, Aproport en Transest een consortium hebben opgezet voor nieuwbouwspitsen? Het is de bedoeling dat nog dit jaar met de bouw van twee prototypes wordt begonnen, een met een conventioneel ruim, maar met veel kuubs voor het vervoer van lichte graansoorten, en een 'plat' schip voor het vervoer van containers (11 TEU), boomstammen, pallets en ander stukgoed. De twee proefschepen kosten een miljoen euro kosten. In 2005-2006 zal dan een kleine 'pre-serie' van vijf of zes schepen gebouwd gaan worden. Het worden overigens meer gemotoriseerde duwbakken (die op groot water gekoppeld kunnen worden) dan traditionele spitsen.
 • De ONIC en de Franse binnenvaart (vertegenwoordigd door de CNBA, de redersorganisatie CAF en de bevrachtersorganisatie CSNCFF) 13 juni een 'Guide de bonnes pratiques pour le transport fluvial des céréales' opgesteld hebben? Dit document is bedoeld om de wederzijdse dienstverlening te verbeteren en zo het vervoer over water van graanproducten te bevorderen. Er is (nog) geen sprake van verplichtingen, enkel van wensen. De graanverladers willen bijvoorbeeld het liefst schepen met een stalen buikdenning en een afgeschot ruim. Ook vragen ze schippers een ladingadministratie bij te houden en hun telefoonnummer of emailadres door te geven. In ruil daarvoor bieden de graanverladers dan voldoende diepgang op de laadplek en laadinstallaties van minstens 100 ton per uur, en mag de binnenvaartsector adviezen geven bij de aanleg of aanschaf van nieuwe laad- en losvoorzieningen. Ook willen de verladers vervoerders en bevrachters twee keer per maand gaan informeren over het verwachte ladingaanbod, zal er beter aangegeven worden welke voorgaande ladingen niet mogen en komt er meer contractwerk. Ook gaat er nog meer gebruik van losdata gemaakt worden.
 • Tijdens de campagne 2002/2003 in Frankrijk naar schatting 10,6 miljoen ton graanproducten per schip vervoerd is? Dat is 1 miljoen ton meer dan vorig jaar. Tarwe werd het meest per schip vervoerd, gevolgd door mais, gerst en koolzaad. Met ingang van 2003 zal bovendien jaarlijks 500.000 ton meer over water gaan als gevolg van de aanleg van nieuwe overslagvoorzieningen in Rouen, Brienon, Esbly, Limay, Pont-sur-Yonne, Huningue, Pagny en Nogent-sur-Seine.
 • Het totale vervoer over water in Frankrijk het eerste kwartaal van 2003 echter met 1,4% in ton/kilometer afnam? Dit is hoofdzakelijk te wijten aan een daling van het binnenlands (brandstoffen en bouwmaterialen) vervoer, de export nam met 3,1% toe. Het kunstmestvervoer steeg volgens VNF met 12,9 %
 • Het baggerbudget voor het Canal de la Marne à la Saône dit jaar verdubbeld is? Volgens VNF is dit kanaal momenteel voor 20% gerestaureerd en moet het in 2006 voor 50% hersteld zijn.
   
 • VNF in de loop van dit jaar alle scheepvaartberichten per internet, email, fax en SMS bekend wil gaan maken? Op de nieuwe VNF-site (die in september online komt) moet bovendien een kaart komen waarop alle actuele stremmingen, zowel de geplande als de onvoorziene, in één oogopslag te zien zijn. Ook wil VNF een boekje met alle vaartijden uitbrengen.
 • De Franse overheid overweegt op routes nationales een kilometerheffing voor vrachtwagens in te voeren, die ten goede moet komen aan het spoor en de vaarwegen? In 2002 ging het leeuwendeel van de Franse investeringen in infrastructuur naar de weg en slechts 3,5 % naar de vaarwegen.
 • Ook in een recente transportstudie van de overheidsinstantie Datar (Délégation à l'Aménagement du Territoire et à l'Action Régionale) spoor, short-sea en binnenvaart de voorkeur boven de vrachtauto krijgen? Het Canal Seine-Nord wordt als een belangrijke stap in de richting van een nieuwe vervoerspolitiek beschouwd en als een stimulans voor de binnenvaart in het algemeen. Een begin maart gepubliceerd transportonderzoek gaf de weg juist de meeste prioriteit en adviseerde de aanleg van Seine-Nord uit te stellen tot na 2020. Het 270 pagina's tellende (maar wel interessante) rapport 'La France en Europe: Quelle ambition pour la politique des transports?' kan gedownload worden op www.datar.gouv.fr
 • Seine-Nord volgens de 'Association Seine Nord Europe' al in 2012 gereed kan zijn? Dit zou met name van belang zijn vanwege het feit dat vanaf 2010 een grote stroom granulaat vanuit Noord-Frankrijk en de Belgische Ardennen naar Ile-de-France verwacht kan worden. De Franse regering neemt waarschijnlijk eind dit jaar een besluit over Seine-Nord.
 • De CNR vier nieuwe sluizen van spitsenmaat in de Rhône boven Lyon wil gaan aanleggen (weliswaar voor toeristische doeleinden…) met een bebakende vaargeul tot Seyssel? Bovendien moeten de sluizen van Bollène en Châteauneuf binnen vijf jaar verdubbeld worden, tenzij de CNR een andere oplossing vindt om de stremmingen hier tot een maximum van 10 dagen per jaar te beperken.
 • In 2005 zowel de Deûle beneden Lille als de Schelde tussen Trith en Mortagne verdiept en verbreed zullen worden tot klasse Va? De kosten (voor het baggeren, verstevigen van de oevers en de aanleg van een jaagpad) bedragen respectievelijk 16 en 27,3 miljoen euro. Bij Quesnoy wordt een nieuwe stuw gebouwd.
 • De conservator van het Musée de Batellerie in Conflans een leuk boekje over de geschiedenis van de Franse binnenvaart samengesteld heeft? "Cinq siècles de transport fluvial en France" van Laurent Roblin telt 128 pagina's en 230 illustraties en kost 15 euro, het ISBN-nummer is 2.7373.3307.5 Het wordt uitgegeven door Editions Ouest-France, www.edilarge.fr
 • De Franse binnenvaartvloot sinds 2000 weer in omvang toeneemt, zowel qua aantal als qua tonnage? VNF telde in 2001 200 sleep- en duwboten en 1900 vrachtschepen (+ 1,2%), met een gezamelijk tonnage van 1,3 miljoen ton (+ 1,8%). Hoewel slechts 10% uit tankers bestaat, was deze groep verantwoordelijk voor de grootste tonnagegroei (+ 6,3%). 28,6 procent van de Franse binnenvaartschepen is kleiner dan 400 ton en 45 procent kleiner dan 650 ton. Bij de CNBA zouden momenteel nog zo'n 900 schepen ingeschreven staan.
 •  23 % van alle vervoer over water in Frankrijk op Freycinet-kanalen begint of eindigt? 11 % van alle transporten (in ton/kilometers gemeten) vindt volledig op vijf-meter vaarwater plaats. Afgelopen jaar werd in Frankrijk in totaal 7 miljard ton/kilometer over water vervoerd, dat is 3,3 % meer dan in 2001. Het kolenvervoer nam het meest toe, maar liefst 43 %.
 • De meeste Franse bevrachters sinds 1 januari geen demi droit d'accès (16,31 euro) meer vergoeden?
 • De bereikbaarheid van de haven van Parijs via de Seine volgens de directeur van de Service de Navigation de la Seine betrouwbaarder is dan die van Duisburg via de Rijn?
 • CIS-leden de aangeboden reizen sinds 31 januari niet alleen per WAP, maar ook per 'web' kunnen bekijken? Aangesloten schippers kunnen met behulp van een persoonlijke toegangscode aan boord nu dezelfde internetpagina's bekijken als op de CIS-kantoren. Daarnaast kan men een persoonlijk reizen- en facturenoverzicht opvragen. Ongeveer 300 CIS-leden zouden nu GPRS gebruiken.
 • VNF dit jaar met verschillende zeehavens, waaronder Duinkerken, Rouen en Sète, convenanten af gaat sluiten om de binnenvaart te bevorderen? Vorig jaar juli tekende Marseille als eerste een 'binnenvaartcontract' met VNF en de Compagnie Nationale du Rhône (CNR). Als gevolg hiervan wordt binnenkort een binnenvaartcontainerterminal aangelegd en krijgen binnenvaartschepen toestemming in de havenbassins van Fos te varen.
 • VNF in navolging van het vorig jaar getekende ONIC-contract ter bevordering van het vervoer over water van graanproducten ook soortgelijke overeenkomsten op wil stellen met de afval- en granulaatsector?
 • Het Canal de la Marne à la Saône omgedoopt wordt tot Canal Champagne-Bourgogne omdat dat beter 'verkoopt' aan toeristen? Het Canal de l'Est Branche Nord zal voortaan officieel Canal de la Meuse heten en de Branche Sud Canal des Vosges.
 • De Service de Navigation du Nord Est tussen 2003 en 2007 op het Canal de L'Est en het Canal de la Marne au Rhin 88 handsluizen wil automatiseren en 53 'mechaniseren'? Op langere termijn staat de automatisering gepland van nog eens 39 sluizen op het Canal de l'Est, waarna alle sluizen tussen Givet en Corre automatisch zullen zijn.